KYC & AML BELEID

1. Toepassingsgebied

1.1 Het AML & KYC Beleid (het ‘Beleid’) wordt door de Vennootschap aan haar Cliënten verstrekt om hen te helpen de regels en de procedures te begrijpen die door de Vennootschap worden gevolgd om te voldoen aan de wetten tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, alsook aan de vereisten van Know-YourClient.

2. Anti-witwasbeleid (AML)

2.1 De preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is een belangrijke verantwoordelijkheid en doelstelling van de Vennootschap. De Vennootschap zet zich volledig in om witwasactiviteiten via haar diensten te voorkomen en als zodanig, in de inspanningen van de Vennootschap om het witwassen van geld te bestrijden, zorgen wij ervoor dat de Vennootschap:

2.1.1 haar cliënten leert kennen door het opvragen van wettelijke documentatie

2.1.2 verdachte transacties identificeert en meldt via de juiste kanalen

2.1.3 alle gemelde verdachte activiteiten voortdurend controleert

2.1.4 alle transactiedocumenten van cliënten gedurende ten minste 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst bewaart

2.1.5 Zorgt ervoor dat alle medewerkers voldoende zijn opgeleid in de juiste KYC- en AML-procedures en in wat verdachte activiteiten zijn en om dergelijke activiteiten aan het juiste personeel te melden.

2.1.6 Gebruikt alle beschikbare middelen, binnen en buiten de Vennootschap, om ervoor te zorgen dat alle verdachte activiteiten zijn onderzocht

2.2 De Onderneming behoudt zich het recht voor om alle noodzakelijke Verificatiedocumenten van de Klant op te vragen vóór het verstrijken van de Proefperiode, zoals beschreven in de paragraaf Aanvang van de Voorwaarden en het Recht op opzegging van de Overeenkomst van de Klant. Daarnaast behoudt de Onderneming zich het recht voor om aanvullende of bijgewerkte documentatie te vragen, indien zij dit nodig acht.

2.3 De maatschappij behoudt zich het recht voor om in elk stadium de verwerking van een overboeking te weigeren als zij gelooft/vermoedt dat deze op enigerlei wijze verband houdt met criminele activiteiten of het witwassen van geld.

2.4 De maatschappij is verplicht om alle verdachte transacties aan de bevoegde autoriteiten te melden en het is verboden om de cliënt te informeren dat er melding is gemaakt van verdachte rekeningactiviteiten. Misbruik van de rekening kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

2.5 De Vennootschap is sterk gekant tegen het verlenen van zaken aan Cliënten waarvan de fondsen afkomstig zijn van criminele activiteiten.

2.6 Controle

2.6.1 De elektronische controle van transacties is een onderwerp dat veel aandacht krijgt in de financiële dienstensector. Steeds meer transacties worden elektronisch uitgevoerd, zonder enige menselijke tussenkomst, waardoor degenen die betrokken zijn bij het witwassen van geld meer mogelijkheden krijgen om geld wit te wassen en onopgemerkt te blijven.

2.6.2 De sector en de regelgevers erkennen dat de elektronische controle van transacties een zekere bescherming kan bieden tegen dit risico. Een controlesysteem kan een doeltreffende manier zijn om potentiële witwastransacties op te sporen.

2.6.3 De voor de cliënt uitgevoerde transacties worden vergeleken en geëvalueerd in het licht van het verwachte verloop van de rekening, de standaardomzet, de bedrijfs- en klantgegevens/informatie in het bezit en volgens het economisch profiel van de cliënt. Significante afwijkingen worden onderzocht en de bevindingen worden vastgelegd in het dossier van de cliënt.

3. Know Your Customer (KYC) Procedures

3.1 De Vennootschap is verplicht de identiteit van elke persoon die zich in het systeem van de Vennootschap registreert en een rekening bij de Vennootschap opent, te bevestigen en te verifiëren. Daarom, als onderdeel van de verplichtingen van de Vennootschap om te voldoen aan de toepasselijke anti-witwas en Know Your Customer wetgeving, vraagt de Vennootschap haar Cliënten om bepaalde verificatiedocumenten te verstrekken (die typisch, maar niet beperkt tot, een identiteitskaart of paspoort, een bewijs van woonadres zoals een recente energierekening, en een bewijs van de betalingsmethode van de Cliënt). Bovendien controleert de Vennootschap de opbouw van het economisch profiel van de Cliënt, om voldoende inzicht te krijgen in de zakelijke activiteiten van de Cliënt, de herkomst van de middelen en om ervoor te zorgen dat de Vennootschap de beleggingsdoelstellingen van haar klanten begrijpt en op de hoogte is van hun relevante handelskennis en ervaring. Het is echter belangrijk dat de cliënten van het Kantoor zich houden aan de beginselen en normen van het Kantoor. Onder andere de volgende beginselen worden beschouwd als een onderdeel van de Know Your Customer procedure:

3.1.1 Het Bedrijf zal geen personen als Cliënten accepteren die zich bezighouden met onethisch gedrag of illegale activiteiten;

3.1.2 De Vennootschap aanvaardt geen partijen als klant die niet goed geïnformeerd en redelijk kunnen oordelen over de activiteiten waarbij zij betrokken zijn;

3.1.3 De Vennootschap zal geen personen als Cliënt aanvaarden die niet bereid zijn om voldoende documenten/gegevens en informatie te verstrekken zoals voorzien in de Overeenkomst.

3.1.4 De Vennootschap zal enkel die nieuwe Cliënten aanvaarden die de gepaste procedure voor het openen van een rekening doorlopen en de Vennootschap alle nodige verificatiedocumenten en informatie bezorgen tot tevredenheid van de Vennootschap. De cliënt dient de maatschappij de volgende documenten ('Verificatiedocumenten') en informatie te verstrekken: - Bewijs van de identiteit van de cliënt* - Om zijn identiteit te bewijzen is de cliënt verplicht de maatschappij een kopie van zijn paspoort of nationale identiteitskaart te verstrekken.

3.1.5 Het document moet geldig zijn

3.1.6 De kopie moet in kleur zijn (zwart-wit kopieën worden niet aanvaard).

3.1.7 Alle informatie op het document moet duidelijk en zichtbaar zijn - Bewijs van woonadres van de Klant* - Om zijn/haar woonadres te bewijzen, is de Klant verplicht om de Onderneming een kopie van zijn/haar recente energierekening (gas, water, elektriciteit, TV/internet, vaste telefoon) of een bankafschrift op zijn/haar naam te bezorgen. De afgiftedatum van het document mag niet ouder zijn dan 3 maanden. - Bewijs van de betalingswijze van de Klant - afhankelijk van de betalingswijze, d.w.z. een kopie van een krediet-/debetkaart (de eerste 12 cijfers van het kaartnummer en de CVV-code moeten bedekt zijn) of een bewijs van overschrijving - Informatie en gegevens die gebruikt worden voor de opbouw van het economisch profiel van de Klant.

3.1.8 De Vennootschap aanvaardt een toekomstige of potentiële Klant alleen wanneer zij er volledig van overtuigd is dat de Klant voldoet aan de Know Your Customer en due diligence procedures om ervoor te zorgen dat een nieuwe relatie met de potentiële Klant de reputatie van het Kantoor niet negatief beïnvloedt.

3.2 Het Kantoor behoudt zich het recht voor om het verificatieproces te voltooien tijdens de Proefperiode, zoals gespecificeerd in de paragraaf Aanvang van de Voorwaarden en het Recht op opzegging van de Overeenkomst van de Cliënt. Indien, om welke reden dan ook, de Klant of weigert om de Onderneming de vereiste informatie tijdig te verstrekken, behoudt de Onderneming zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen in overeenstemming met de paragraaf Beëindiging en verzuim van de Overeenkomst met de Klant.

3.3 Indien een cliënt tijdens de zakelijke relatie nalaat of weigert om binnen een door de vennootschap gestelde redelijke termijn de door de vennootschap verlangde documenten, gegevens en informatie te verstrekken, is de vennootschap gerechtigd de zakelijke relatie te beëindigen en alle rekeningen van de cliënt af te sluiten. Bovendien kan de Vennootschap tijdens de zakenrelatie bijkomende documenten vragen en/of een update van de bestaande documenten. Indien de Cliënt weigert deze documenten te verstrekken zonder enige legitieme reden, is de Vennootschap gerechtigd de zakelijke relatie te beëindigen en alle rekeningen van de Cliënt te sluiten, in overeenstemming met de paragraaf Beëindiging en wanbetaling van de Overeenkomst van de Cliënt.

3.4 De Vennootschap is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen wanneer de Verificatiedocumenten van de Cliënt nog niet in orde zijn.

3.5 De cliënt garandeert en verklaart dat alle aan de vennootschap verstrekte informatie te allen tijde juist, nauwkeurig, up-to-date en volledig is en dat de cliënt de vennootschap schriftelijk via e-mail (vanaf het geregistreerde e-mailadres van de cliënt) of via de online handelsfaciliteit (indien beschikbaar) op de hoogte zal brengen van wijzigingen in de verstrekte informatie.

3.6 De cliënt gaat ermee akkoord dat de van de cliënt verzamelde en verkregen informatie kan worden gebruikt door de vennootschap, haar agenten en dienstverleners en regelgevende instanties om identiteits-, fraude-, AML-, krediet- en andere controles uit te voeren en de cliënt machtigt hierbij de bovengenoemde entiteiten om de bovengenoemde controles uit te voeren. De Vennootschap zal alle van de Cliënt verkregen informatie gebruiken in overeenstemming met haar Privacybeleid.

3.7 Voor stortingsbedragen van meer dan 5.000 EUR moet de cliënt de ‘Verificatiedocumenten’ voorleggen tijdens of bij de registratie van de rekening. Voor bedragen lager dan 5.000 EUR is er een proefperiode van veertien (14) dagen om de 'Verificatiedocumenten' in te dienen, zonder het recht om geld van zijn rekening op te nemen totdat het verificatieproces is voltooid.

Start handel
met onze Web handelaar

Nu beginnen