Termijnen en voorwaarden

1. Erkenning

1.1 De Klant (hierna ook aangeduid als 'U' of 'Uw') erkent, bevestigt en keurt goed dat zij/hij alle informatie beschikbaar op de Website van de Vennootschap heeft gelezen, begrepen, aanvaard en ingestemd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot juridische documentatie, zoals de Gebruiksvoorwaarden (de 'Voorwaarden', de 'Overeenkomst', 'Overeenkomst van de Klant'), zoals van tijd tot tijd gewijzigd, Kennisgeving van Risico's, AML & KYC Beleid en Privacybeleid. (hierna ‘Juridische Documentatie’ genoemd).

1.2 De Cliënt erkent dat hij door aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden een bindende juridische overeenkomst aangaat (de 'Cliëntenovereenkomst').

1.3 De Cliënt erkent dat het handelen in enig financieel instrument een aanzienlijk risico inhoudt en kan leiden tot verlies van alle geïnvesteerde gelden. Wij verwijzen naar onze risicobekendmaking op de website van de Vennootschap.

1.4 De Cliënt erkent dat de officiële taal van de Vennootschap het Engels is.

2. Toepassingsgebied

2.1 De Gebruiksvoorwaarden regelen alle handelingen met betrekking tot elke en alle beleggingsdiensten die de Vennootschap gemachtigd is te verlenen.

2.2 De Voorwaarden zijn niet-onderhandelbaar en hebben voorrang op alle andere overeenkomsten, regelingen, uitdrukkelijke of impliciete verklaringen van de Vennootschap, tenzij de Vennootschap - naar eigen goeddunken - bepaalt dat de context anders vereist. Alle handelingen, weglatingen of verklaringen (mondeling of anderszins) van de Klant of van de Onderneming (met inbegrip van werknemers van de Onderneming met wie de Klant zaken doet) zullen deze Overeenkomst niet wijzigen of voorrang hebben..

2.3 De Onderneming behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en aan te passen, te schrappen of aan te vullen in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Indien de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd (hierna te noemen “Wijzigingen”), zal het Kantoor een redelijke kennisgeving doen aan de Klant die op de website van het Bedrijf zal worden aangekondigd. Alle gewijzigde voorwaarden zijn onmiddellijk van kracht vanaf het moment dat zij officieel op de website van het Kantoor zijn geplaatst, vergezeld van de desbetreffende aankondiging. De bijgewerkte versie van deze voorwaarden wordt juridisch bindend voor beide partijen wanneer u deze voorwaarden aanvaardt/erkent (via het aanvinkvakje) voordat u toegang krijgt tot, inlogt op of gebruik maakt van uw bestaande account.

2.4 Als de klant de Online Handelsfaciliteit van de Onderneming blijft gebruiken of gebruiken na de publicatie van wijzigingen, wordt dit beschouwd als instemming van de klant met de gewijzigde voorwaarden en zijn de gewijzigde voorwaarden van toepassing. Indien de Klant niet aan deze Wijzigingen gebonden wenst te zijn, dient de Klant de toegang tot en/of het gebruik van de Online Handelsfaciliteit van de Vennootschap te staken en de Vennootschap hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

2.5 De Cliënt erkent dat hij/zij alle voorwaarden van deze Overeenkomst heeft gelezen, begrepen en aanvaard. Door aanvaarding van de Overeenkomst gaat de Cliënt een juridisch bindende overeenkomst aan met de Vennootschap.

2.6 Het is uitdrukkelijk begrepen en overeengekomen dat noch deze Overeenkomst, noch iets in deze Overeenkomst een partnerschap, agentschapsrelatie of joint venture tussen de Klant (of een van zijn entiteiten, kantoren, werknemers of agenten) en de Onderneming (of een van haar kantoren, werknemers of agenten) vormt of geacht wordt te vormen.

2.7 De paragraaftitels dienen enkel ter referentie en zijn niet bedoeld om de betekenis aan te geven.

2.8 In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze Overeenkomst en de relevante Wet- en regelgeving, prevaleert de Wet- en regelgeving.

3. Inwerkingtreding van de Voorwaarden en het recht op annulering

3.1 Deze Algemene Voorwaarden inclusief wettelijke documentatie worden van toepassing zodra de potentiële cliënt een zakelijke relatie aangaat met de Vennootschap door alle bovengenoemde documenten te aanvaarden en ermee in te stemmen.

3.2 De handelsrekening van de cliënt wordt aanvankelijk geplaatst op een proefperiode van maximaal veertien (14) dagen, gedurende welke de onderneming alle vereiste documentatie van de cliënt zal verzamelen, due diligence- en Know Your Customer (KYC)-procedures zal uitvoeren en voltooien.

3.3 De vennootschap is niet verplicht de aanvraag van de cliënt voor het openen van een rekening (de ‘aanvraag’) te aanvaarden en binnen de eerste veertien (14) dagen van een proefperiode kan de vennootschap naar eigen goeddunken en zonder opgave van redenen de aanvraag afwijzen en de overeenkomst beëindigen.

3.4 De Klant kan de Overeenkomst opzeggen door de Onderneming binnen de eerste veertien (14) dagen na aanvang van de zakelijke relatie met de Onderneming een schriftelijke kennisgeving te sturen, maar dit recht kan worden beperkt als de Klant al transacties heeft aangegaan en/of deze transacties zijn beïnvloed door eventuele schommelingen in de markt. Het hoofdstuk Beëindiging en verzuim van de Overeenkomst bevat nadere details over de procedures die in dergelijke omstandigheden worden toegepast.

3.5 Indien noch de Cliënt de Overeenkomst opzegt noch de Vennootschap deze beëindigt binnen de eerste veertien (14) dagen van een Proefperiode, blijft de Overeenkomst van kracht tenzij deze wordt beëindigd in overeenstemming met de bepalingen in het hoofdstuk Beëindiging en Verzuim van de Overeenkomst.

4. Duur van de Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst is van kracht vanaf de datum beschreven in de paragraaf Aanvang van de Voorwaarden en het Recht om te Annuleren voor onbepaalde tijd tot aan de beëindiging ervan zoals beschreven in de paragraaf Beëindiging en Verzuim van de Overeenkomst.

5. Omvang van de dienst

5.1 Volgens de Securities Dealer Act, 2007 betekent een Securities Dealer een persoon: die de handel in effecten uitvoert, of die zich voordoet als het uitvoeren van dergelijke zaken zoals hieronder beschreven:

5.1.1 een overeenkomst sluit of aanbiedt te sluiten met een andere persoon voor of met het oog op het verwerven, vervreemden, inschrijven op of overnemen van effecten of op enigerlei wijze een effectentransactie bewerkstelligt of doet bewerkstelligen.

5.1.2 veroorzaakt een verkoop of vervreemding van of andere handel in of een verzoek om effecten onder bezwarende titel, ongeacht of de betalingsvoorwaarden marginaal, op afbetaling of anderszins zijn, of een poging daartoe.

5.1. 3 neemt als effectenhandelaar deel aan een transactie in een effect op een effectenbeurs.

5.1.4 ontvangt als effectenhandelaar een order om een effect te kopen of te verkopen die wordt uitgevoerd.

5.1.5 voor een andere persoon een effectenportefeuille beheert onder voorwaarden waaronder de eerstgenoemde persoon eigendommen van de andere persoon kan aanhouden.

5.2 De Cliënt erkent dat de door de Vennootschap aangeboden Diensten geen beleggingsadvies inhouden. Alle beleggingsinformatie die door of namens de Vennootschap wordt aangekondigd of verstrekt, vormt geen beleggingsadvies, in welke vorm of onder welke omstandigheden dan ook, en wordt beschouwd als louter informatief. Geen enkele door de Vennootschap aangekondigde of verstrekte informatie mag worden beschouwd als een verzekering of garantie betreffende de verwachte resultaten van een Transactie.

5.3 De cliënt stemt ermee in en erkent dat hij/zij als enige verantwoordelijk is voor elke beleggingsstrategie, transactie(s) of belegging(en), samenstelling van elke rekening en fiscale gevolgen en dat de cliënt hiervoor niet op de Vennootschap zal vertrouwen. Het is eveneens begrepen en aanvaard dat de Vennootschap geen enkele verantwoordelijkheid draagt, in welke vorm dan ook, ongeacht de omstandigheden, voor een dergelijke beleggingsstrategie, transactie, investering of informatie, samenstelling van een rekening of fiscale gevolgen.

5.4 De handelsvoorwaarden en uitvoeringsregels van de door de Vennootschap aangeboden financiële instrumenten zijn op elk moment online te vinden op de Website van de Vennootschap. Na kennisgeving aan de Cliënt behoudt de Vennootschap zich het recht voor haar wettelijke documenten van tijd tot tijd te wijzigen. Zelfs indien de maatschappij een deel van de handelsvoorwaarden en/of uitvoeringsregels wijzigt, blijft de cliënt gebonden door de overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot de wijzigingen die zijn doorgevoerd.

5.5 Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, is de Vennootschap niet verplicht de cliënt te controleren of te adviseren over de handel, tenzij de cliënt is aanvaard om beleggingsadvies te ontvangen, in welk geval een afzonderlijke overeenkomst tussen de cliënt en de Vennootschap zal worden uitgevoerd; bijgevolg kan de Vennootschap een door de cliënt ontvangen instructie uitvoeren, zelfs indien deze transactie niet geschikt is voor de cliënt.

5.6 De cliënt begrijpt dat er geen fysieke levering plaatsvindt van het onderliggende instrument (of referentie-instrument) van een CFD dat hij/zij via zijn/haar Handelsrekening heeft verhandeld.

5.7 De diensten zijn alleen beschikbaar voor en kunnen alleen worden gebruikt door personen of bedrijven die in aanmerking komen om wettelijk bindende contracten af te sluiten volgens de wetten die van toepassing zijn in hun land van verblijf of, in het geval van bedrijven, in hun land van oprichting. Zonder het voorgaande te beperken, zijn de diensten van het Bedrijf niet beschikbaar voor personen jonger dan 18 jaar of anderszins meerderjarig in hun land van verblijf (hierna te noemen “Minderjarigen”). Indien de klant een minderjarige is, kan het Bedrijf haar diensten niet aan hem/haar verlenen en/of is het een minderjarige niet toegestaan gebruik te maken van de Diensten van het Bedrijf.

5.8 De Vennootschap is te allen tijde gerechtigd de levering van beleggings- of nevendiensten aan de Cliënt te weigeren, zonder verplicht te zijn de Cliënt de redenen hiervoor mee te delen, teneinde de rechtmatige belangen van zowel de Cliënt als de Vennootschap te beschermen.

5.9 Het aanbieden van Diensten kan in sommige rechtsgebieden niet legaal zijn. De Klant begrijpt en aanvaardt dat de Onderneming niet in staat is de Klant juridisch advies of garanties te geven met betrekking tot het gebruik van de Diensten door de Klant en de Onderneming doet geen enkele uitspraak over de rechtmatigheid van de Diensten in het rechtsgebied van de Klant. Het is de verplichting van de Cliënt om de relevante wetgeving in het rechtsgebied van de Cliënt te controleren alvorens zich te registreren op de Website, een Account aan te vragen en gebruik te maken van de Diensten of de Online Handelsfaciliteit. Het is niet de bedoeling van de Vennootschap om de Klant in staat te stellen de toepasselijke wet- en regelgeving te overtreden. De Klant verklaart, garandeert en stemt ermee in dat het gebruik van de Online Handelsfaciliteit en de Diensten zal voldoen aan alle toepasselijke wetten, statuten en regelgeving. De Vennootschap is niet verantwoordelijk voor illegaal of ongeoorloofd gebruik van de Online Handelsfaciliteit of de Diensten door de Cliënt. De Cliënt dient een juridisch adviseur in het toepasselijke rechtsgebied te raadplegen in geval van twijfel over de rechtmatigheid van het gebruik van de Online Handelsfaciliteit en de Diensten onder de wetten van enig rechtsgebied dat op de Cliënt van toepassing is.

6. Openen van een rekening

6.1 Om een Handelsrekening te openen moet iedere potentiële Cliënt het Online Registratieproces, zoals door de Onderneming naar eigen goeddunken bepaald, met succes voltooien.

6.2 De Cliënt gaat ermee akkoord en begrijpt dat zodra hij/zij het Online Registratieformulier heeft ingevuld, de Vennootschap zijn/haar Aanvraag voor Online Rekeningopening ontvangt. Op dat moment machtigt de Cliënt de Vennootschap om alle door hem/haar verstrekte informatie te gebruiken zodat de Vennootschap deze informatie kan gebruiken om opzoekingen te doen met het oog op de verificatie van de identiteit van de Cliënt ten opzichte van alle gegevens in een (al dan niet openbare) database waartoe deze derden toegang hebben.

6.3 De cliënt stemt ermee in en begrijpt dat zodra hij een zakelijke relatie met de vennootschap aangaat, de cliënt verplicht is volledig met de vennootschap samen te werken en onmiddellijk alle informatie en documenten te verstrekken die nodig zijn om zijn effectenrekening te verifiëren.

6.4 De cliënt stemt ermee in en begrijpt dat het zijn verantwoordelijkheid is om de vennootschap de meest nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, aangezien de vennootschap zich baseert op de door de cliënt in het online registratieformulier verstrekte informatie.

6.5 De cliënt gaat ermee akkoord en begrijpt dat voor stortingen van meer dan 5.000 EUR, de cliënt de ‘Verificatiedocumenten’ moet voorleggen tijdens of bij de registratie van de rekening. Voor bedragen lager dan 5.000 EUR geldt een proefperiode van veertien (14) dagen om de ‘Verificatiedocumenten’ in te dienen, zonder het recht om geld van zijn rekening op te nemen totdat het verificatieproces is voltooid.

6.6 De Klant stemt ermee in en begrijpt dat hij/zij slechts één (1) rekening kan registreren onder hetzelfde e-mailadres. Dezelfde cliënt kan echter tot acht (8) handelsrekeningen openen in dezelfde of verschillende valuta. In het geval dat de maatschappij vaststelt of vermoedt dat een cliënt meerdere rekeningen heeft geregistreerd met verschillende e-mailadressen, behoudt de maatschappij zich het recht voor om alle rekeningen op te schorten en alle gerelateerde transacties te annuleren/annuleren zonder voorafgaande kennisgeving.De cliënt stemt ermee in en begrijpt dat voor stortingsbedragen van meer dan 5.000 EUR, de cliënt de 'Verificatiedocumenten' moet indienen tijdens of bij de registratie van de rekening. Voor bedragen lager dan 5.000 EUR geldt een proefperiode van veertien (14) dagen om de 'Verificatiedocumenten' in te dienen, zonder het recht om geld van zijn rekening op te nemen totdat het verificatieproces is voltooid.

6.7 Cliënten kunnen niet van het ene naar het andere rekeningtype overstappen. De cliënt heeft echter wel de mogelijkheid om een extra rekening te openen.

7. Hefboom/margevereisten

7.1 De cliënt kan verzoeken om zijn hefboomverhouding te wijzigen via zijn beveiligde Ledenzone (indien van toepassing) en/of via e-mail (verzonden vanaf het geregistreerde e-mailadres van de cliënt rechtstreeks naar de Vennootschap).

7.2 De Vennootschap kan naar eigen goeddunken de hefboom op de Website van de Vennootschap bepalen per activaklasse of per financieel instrument.

7.3 Alle informatie over het hefboomeffect, de margevereisten en de handelslimieten zijn beschikbaar op de website van de maatschappij.

7.4 Er zij op gewezen dat de maatschappij te allen tijde toezicht houdt op de hefboomwerking die op de posities van de cliënten wordt toegepast. De Vennootschap behoudt zich tevens het recht voor om de hefboomratio discretionair te verlagen op basis van de handelsactiviteit van de Cliënt, teneinde te voorkomen dat de Vennootschap zich te veel blootstelt aan hoge marktrisico's als gevolg van abnormale marktomstandigheden en prijsschommelingen die het belang van een andere actieve Cliënt zouden kunnen schaden. De cliënt wordt via elk duurzaam middel zoals de Online Trading Facility en/of via e-mail op de hoogte gebracht van elke wijziging van de handelsvoorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de hefboomratio.

7.5 De Vennootschap controleert de handelsvoorwaarden met inbegrip van maar niet beperkt tot het hefboomeffect om misbruik van haar Negatief Saldo door een Cliënt te voorkomen.

7.6 De Cliënt aanvaardt dat de Vennootschap zich het recht voorbehoudt om op elk moment transacties te annuleren; een noodzakelijke saldo-aanpassing uit te voeren, nadat deze door de Cliënt werden doorgegeven, in het geval dat de Vennootschap naar eigen goeddunken vaststelt/vermoedt dat de Cliënt vrijwillig en/of onvrijwillig misbruik maakt van de 'Negatief Saldo Bescherming', en/of van enige Bonusincentives aangeboden door de Vennootschap, door middel van, maar niet beperkt tot, het afdekken van zijn/haar blootstelling met behulp van zijn/haar handelsrekeningen, hetzij onder hetzelfde profiel of in verband met een andere Cliënt(en); en/of een verzoek tot terugtrekking van fondsen. In dergelijke gevallen zal de maatschappij alle transacties annuleren en het resterende saldo aan de cliënt teruggeven.

7.7 De Vennootschap behoudt zich het recht voor om op elk moment de productspecificaties van deze financiële instrumenten, beschikbaar op de website van de Vennootschap, te wijzigen om in te spelen op een aantal situaties waaronder, maar niet beperkt tot, specifieke marktomstandigheden. De Cliënt dient ervoor te zorgen dat hij te allen tijde op de hoogte blijft van de meest recente productspecificaties.

8. Elektronische handel

8.1 Zodra de overeenkomst ingaat, zoals beschreven in het onderdeel Aanvang van de voorwaarden en het recht op opzegging van de overeenkomst, zal de klant:

8.1.1 De software van het handelsplatform (de ‘Software’) downloaden en installeren die online beschikbaar is op de website van de Onderneming en/of toegang krijgen tot zijn/haar rekening via het webgebaseerde handelsplatform (indien van toepassing); en

8.1.2 via een e-mail toegangscodes (de ‘Toegangscodes’) ontvangen waarmee hij/zij kan inloggen op de Online Handelsfaciliteit om instructies te versturen en/of te wijzigen met het oog op het verhandelen van financiële instrumenten.

8.2 De Software, die door een andere partij dan de Vennootschap kan zijn ontwikkeld, ondersteunt gegevensbeveiligingsprotocollen die compatibel zijn met de door de Vennootschap gebruikte protocollen.

8.3 De Vennootschap is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van haar Online Handelsfaciliteit en andere gerelateerde systemen; daarom aanvaardt de Cliënt dat de Vennootschap of een relevante derde partij van tijd tot tijd onderhoud kan uitvoeren dat het afsluiten, herstarten of vernieuwen van de servers kan omvatten om de effectieve en efficiënte werking van de Online Handelsfaciliteit of andere gerelateerde systemen te waarborgen; deze acties kunnen ertoe leiden dat de handel(en) of andere gerelateerde systemen voor een periode niet toegankelijk zijn. De Cliënt aanvaardt dat de Vennootschap niet verantwoordelijk is voor enig verlies, inclusief financieel verlies, als gevolg van het bovenstaande.

8.4 De Cliënt aanvaardt dat de Vennootschap geen aanbieder is van internetdiensten of elektriciteit; bijgevolg aanvaardt hij dat de Vennootschap niet verantwoordelijk is voor het niet verlenen van een beleggings- of nevendienst, indien deze storing het directe of indirecte gevolg is van een storing in de internetdiensten of elektriciteit. Dienovereenkomstig wordt een door of namens de Cliënt via de Online Handelsfaciliteit van de Firma of per e-mail verzonden Instructie pas geacht te zijn ontvangen en vormt dan pas een geldige Instructie en/of bindende Overeenkomst tussen de Cliënt en de Firma, wanneer deze Instructie is geregistreerd als uitgevoerd door of namens de Firma, vormt deze op zichzelf geen bindende Overeenkomst tussen de Cliënt en de Firma.

8.5 De Cliënt aanvaardt dat hij bij het gebruik van de Online Handelsfaciliteit van de Vennootschap:

8.5.1 ervoor zorgt dat zijn of haar computersystemen in orde zijn en geschikt zijn voor gebruik met de Online Handelsfaciliteit van de Vennootschap;

8.5.2 de tests uit te voeren en de informatie aan de Onderneming te verstrekken die de Onderneming redelijkerwijs noodzakelijk acht om vast te stellen dat de computersystemen van de Klant voldoen aan de eisen die de Onderneming van tijd tot tijd aan de Klant heeft meegedeeld;

8.5.3 regelmatig viruscontroles uitvoeren

8.5.4 de vennootschap onmiddellijk op de hoogte stellen van iedere niet-toegestane Transactie of Opdracht waarvan de cliënt weet of vermoedt dat deze onbevoegd is, en, indien de cliënt dit in de hand heeft, dit onbevoegd gebruik doen staken; en

8.5.5 op geen enkel moment de computer terminal van waaruit de Cliënt toegang heeft verkregen tot de Online Handelsfaciliteit van de Vennootschap te verlaten of iemand anders deze computer terminal te laten gebruiken totdat de Cliënt is uitgelogd van de Online Handelsfaciliteit van de Vennootschap.

8.6 De Cliënt zal regelmatig de “Help”-menu's, gebruikershandleidingen of andere handleidingen raadplegen die via de Online Handelsfaciliteit van de Onderneming worden verstrekt.

8.7 De Cliënt begrijpt en stemt ermee in dat de Vennootschap de enige tegenpartij is met betrekking tot de aanbieders van het platform, en daarom zal de Cliënt geen juridische stappen ondernemen, al dan niet met inbegrip van nalatigheid, contractbreuk of anderszins, tegen derde software- en/of technologieleveranciers wiens producten en diensten helpen bij het aanbieden van het platform aan de Cliënt.

9. Handelsplatform

9.1 De Vennootschap stelt Cliënten in staat CFD's te verhandelen via haar Website 'WebTrader' (indien van toepassing), het MetaTrader 5 Handelsplatform (MT5), en/of Mobiel (Android & iOS besturingssystemen).

9.2 De cliënt zal het handelsplatform van de website van de onderneming downloaden en installeren, en het uitsluitend gebruiken voor het verkrijgen van de in de overeenkomst beschreven diensten, dit alles in overeenstemming met en onderworpen aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

9.3 De Onderneming doet geen uitdrukkelijke of impliciete toezegging

9.3.1 dat het Handelsplatform te allen tijde beschikbaar zal zijn voor toegang, of op elk moment op een continue ononderbroken basis (toegang tot het Handelsplatform kan bijvoorbeeld worden beïnvloed door routineonderhoud, reparaties en upgrades);

9.3.2 over de werking, kwaliteit of functionaliteit van het Handelsplatform; 10.3.3dat het Handelsplatform vrij zal zijn van fouten of defecten; en

9.3.3 dat het Handelsplatform vrij is van virussen of iets anders met besmettende of destructieve eigenschappen, inclusief wanneer dit leidt tot verlies of beschadiging van de gegevens of andere eigendommen van de klant.

9.4 De klant stemt ermee in om niet opzettelijk, roekeloos, nalatig of anderszins

9.4.1 het Handelsplatform te gebruiken voor onwettige doeleinden of op een manier die de voorwaarden van deze Overeenkomst schendt;

9.4.2 de goede werking van het Handelsplatform, hardware, systemen of netwerken te verstoren (of proberen te verstoren), met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het bewust of door onachtzaamheid verzenden van bestanden die kwaadaardige inhoud kunnen bevatten die de werking van het Handelsplatform op enigerlei wijze kan verstoren;

9.4.3 enige actie te ondernemen waardoor de levering van het Handelsplatform aan andere gebruikers wordt of kan worden onderbroken of verminderd.

9.5 Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de Expert Advisors optie uit te schakelen van trading accounts met nul fondsen als dat een overbelasting van onze server veroorzaakt. Wanneer handelsrekeningen gefinancierd zijn, kan de cliënt verzoeken om de EA-optie in te schakelen.

9.6 Van tijd tot tijd, redelijk handelend, heeft de onderneming het recht om een of meer van de handelsplatformen toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen zonder aansprakelijkheid onder deze overeenkomst. De cliënt stemt ermee in dergelijke wijziging(en) als onderdeel van deze overeenkomst te accepteren.

9.7 De klant gaat ermee akkoord dat de onderneming het recht heeft om elke zondag tussen 19:00 en 20:30 servertijd (GMT+3), maar niet beperkt tot, in noodgevallen routingonderhoud en upgrades uit te voeren op het handelsplatform, met een verwachte downtime tussen 1 (één) en 20 (twintig) minuten. Tijdens de downtime heeft de klant geen toegang tot het handelsplatform, kan hij geen nieuwe posities openen, geen bestaande posities sluiten, geen geld overmaken en/of andere gerelateerde handelingen verrichten zoals gespecificeerd in de beveiligde ledenruimte van de klant, en de klant is als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hij/zij voldoende marge heeft om zijn/haar open posities tijdens de downtime te ondersteunen. De onderneming is niet verantwoordelijk voor enig verlies als gevolg van stop loss, stop-out, en/of enig ander type order als gevolg van een market gap.

9.8 Het opnieuw instellen van het MT5-wachtwoord moet gebeuren via het Klantenportaal. Wachtwoordwijzigingen via MT5 zijn standaard uitgeschakeld.

10. Veiligheid, authenticiteit en toegang

10.1 De Cliënt is als enige verantwoordelijk voor alle via de Online Handelsfaciliteit verzonden en/of ontvangen instructies van de Cliënt.

10.2 De Cliënt zorgt ervoor dat zijn Toegangscodes te allen tijde vertrouwelijk blijven. Indien de Cliënt onder enige omstandigheid de Toegangscodes onthult aan een natuurlijke of rechtspersoon, draagt de Vennootschap geen enkele verantwoordelijkheid voor enig verlies, met inbegrip van maar niet beperkt tot financieel verlies, als gevolg van het handelen van de Cliënt. Onverminderd de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden is de Klant aansprakelijk voor alle Transacties en/of Contracten die met behulp van zijn Toegangscodes worden uitgevoerd, zelfs indien deze onrechtmatig zouden zijn.

10.3 De Cliënt zal de Vennootschap onmiddellijk op de hoogte brengen indien hij vaststelt dat de Toegangscodes zonder zijn uitdrukkelijke toestemming voor handels- of andere doeleinden zijn gebruikt. De Cliënt aanvaardt dat de Vennootschap niet in staat is vast te stellen in welke gevallen een persoon inlogt op de Online Handelsfaciliteit zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Cliënt.

10.4 De cliënt aanvaardt dat de vennootschap geen enkele verantwoordelijkheid draagt indien een natuurlijke of rechtspersoon zich door onbevoegde toegang toegang verschaft tot informatie, met inbegrip van informatie betreffende de handel van de cliënt, terwijl deze informatie door de cliënt aan de vennootschap (of een andere door de vennootschap gemachtigde partij) en vice versa wordt doorgegeven; deze doorgifte kan langs elektronische of andere weg plaatsvinden.

10.5 De Cliënt aanvaardt dat de Vennootschap niet aansprakelijk is voor enig verlies, met inbegrip van maar niet beperkt tot financieel verlies, geleden door de Cliënt als gevolg van het onvermogen van deze laatste om toegang te krijgen tot de Online Handelsfaciliteit indien dit veroorzaakt is:

10.5.1 11.5.2als gevolg van een mechanisch, software, computer, telecommunicatie of elektronisch systeemfalen dat door de Cliënt of de Onderneming gecontroleerd kon worden.

10.5.3 Storing op internet

10.6 De Cliënt aanvaardt dat de Onderneming zich het recht voorbehoudt de toegang van de Cliënt tot de Online Handelsfaciliteit te beëindigen om de ordelijke werking van de Online Handelsfaciliteit te waarborgen en/of te herstellen en de belangen van zowel de Cliënten als de Onderneming te beschermen; onder dergelijke omstandigheden kan de Onderneming naar eigen goeddunken een of meer Handelsrekeningen van de Cliënt sluiten, met inachtneming van het hoofdstuk Beëindiging en wanbetaling van de Overeenkomst.

10.7 De cliënt begrijpt dat de maatschappij het recht heeft om zijn/haar rekening op te schorten, indien de maatschappij, naar eigen goeddunken, een dergelijke actie noodzakelijk acht, in overeenstemming met de paragraaf Beëindiging en wanbetaling van de overeenkomst.

11. Instructies en bestellingen

11.1 De vennootschap is niet verplicht de handels- of financieringsactiviteiten van de cliënt te controleren; daarom kan de vennootschap een van de cliënt ontvangen instructie zonder verder onderzoek uitvoeren, zelfs als deze instructie niet in het belang van de cliënt is.

11.2 De Vennootschap kan naar eigen goeddunken instructies van de Cliënt bevestigen, indien de Vennootschap dit nodig acht, op welke manier dan ook.

11.3 Een cliënt kan Limietorder(s) en/of Pending Order(s) alleen annuleren voordat deze order(s) via MT5 is (zijn) uitgevoerd. Cliënten kunnen geen Limietorder(s) en/of Pending Order(s) annuleren wanneer de betreffende Markt gesloten is. De instructies van de cliënt kunnen alleen worden geannuleerd als de onderneming geen gevolg heeft gegeven aan die instructies. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor vorderingen, verliezen, schade, kosten of uitgaven, met inbegrip van juridische kosten, die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit het niet annuleren van een dergelijk order.

11.4 De cliënt aanvaardt dat een eenmaal geplaatst Marktorder niet meer kan worden herroepen. De Cliënt is zich ervan bewust dat de Vennootschap niet verplicht is een Marktorder te annuleren.

12. Weigering om orders uit te voeren

12.1 De cliënt aanvaardt dat de maatschappij te allen tijde het recht heeft om naar eigen goeddunken de levering van een beleggings- of nevendienst te weigeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de uitvoering van instructies met het oog op de verhandeling van (een) financieel(e) instrument(en), zonder kennisgeving aan de cliënt.

12.2 De Vennootschap zal weigeren order(s) uit te voeren indien zij redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de uitvoering van een order van een cliënt

12.2.1 de ordelijke werking van de markt aantast

12.2.2 een misbruik vormt van bevoorrechte vertrouwelijke informatie

12.2.3 bijdraagt tot het witwassen van illegale fondsen

12.2.4 op enigerlei wijze de betrouwbaarheid of ordelijke werking van de online handelsfaciliteit aantast

12.2.5 de order van de Cliënt betrekking heeft op de aankoop van een financieel instrument, maar er onvoldoende vrije marge op de desbetreffende handelsrekening staat om deze aankoop en eventuele kosten te dekken.

12.3 Alle bankoverschrijvingen voor bedragen van minder dan 100 USD worden automatisch geweigerd.

12.4 De Vennootschap behoudt zich het recht voor de uitvoering van een lopende order te weigeren en/of de openings-/sluitingsprijs van een order te wijzigen in geval van een technische of andere fout.

12.5 De cliënt aanvaardt dat indien de vennootschap de uitvoering van de order(s) van de cliënt zou weigeren, in het kader van de rubriek Weigering tot uitvoering van orders, de verplichtingen van de cliënt uit hoofde van de overeenkomst onverlet blijven.

13. Algemene handelsvoorwaarden

13.1 Alleen de cliënt of de gevolmachtigde is bevoegd om instructies en orders op de rekening te geven (in overeenstemming met het hoofdstuk Instructies en orders van de overeenkomst).

13.2 Markturen

De Cliënt kan via zijn handelsrekening handelen van zondag 00.00 uur (GMT+3) tot vrijdag 00.00 uur (GMT+3). Tijdens de zomertijd is de handelstijd van zondag 23:00 (GMT+3) tot vrijdag 23:00 (GMT+3). Er zij op gewezen dat de handel in bepaalde financiële instrumenten plaatsvindt gedurende specifieke tijdskaders, die op de website van de Vennootschap worden vermeld

13.3 Prijs

13.3.1 Bid - Ask Spread: Voor een bepaald financieel instrument zal de Vennootschap twee prijzen opgeven: de hogere prijs ASK waartegen de cliënt dat financieel instrument kan kopen (long gaan), en de lagere prijs (BID) waartegen de cliënt dat financieel instrument kan verkopen (short gaan); samen worden ze de prijs van de Vennootschap genoemd. Het verschil tussen de lagere en de hogere prijs van een bepaald Financieel Instrument is de spread.

13.3.2 De Cliënt stemt ermee in dat de prijzen van de Firma de enige relevante prijzen zijn voor de Orders en Transacties van de Cliënt.

13.3.3 De Cliënt erkent en aanvaardt dat de Vennootschap niet verplicht is een specifieke prijs op te geven die op een specifieke Financiële Markt wordt genoteerd.

13.3.4 Verwijzingen van de Cliënt naar prijzen van andere handels- of informatiesystemen of van andere Cliënten worden buiten beschouwing gelaten. De Vennootschap heeft het recht om naar eigen goeddunken spreads op Financiële Instrumenten te verhogen of te verlagen in functie van de marktomstandigheden en het profiel van de Cliënt. De Cliënt erkent dat gebeurtenissen zoals veranderingen op de Financiële Markten, nieuwsberichten, politieke en economische gebeurtenissen of periodes van lage liquiditeit kunnen leiden tot bredere spreads. De Cliënt erkent en aanvaardt dat Spreads te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen verbreden en dat er geen limiet is aan hoe breed Spreads kunnen zijn.

13.4 Orders

13.4.1 De Vennootschap zal alle Orders ontvangen, uitvoeren en doorgeven in strikte overeenstemming met de Handelsvoorwaarden. De Vennootschap is niet verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid of de logica van een Order.

13.4.2 De Onderneming heeft het recht om de uitvoering van de order te weigeren in overeenstemming met het onderdeel Weigering om orders uit te voeren van de Overeenkomst.

13.4.3 Soorten Orders

De Onderneming biedt de Klant de mogelijkheid om de volgende ordertypes te plaatsen:

13.4.3.1 Een Marktorder, dat is een order die het Bedrijf alles in het werk stelt om uit te voeren tegen de best beschikbare prijs. Over het algemeen wordt dit order onmiddellijk uitgevoerd, maar de prijs waartegen een marktorder wordt uitgevoerd is niet gegarandeerd, en kan worden uitgevoerd tegen een slechtere of betere prijs, bekend als negatieve of positieve slippage. De cliënt kan een stop loss en/of een take profit en/of een trailing stop aanbrengen nadat de marktorder is uitgevoerd.

13.4.3.2 Een limiet- of Range order is een order om een financieel instrument tegen een bepaalde prijs te verkopen of een financieel instrument tegen een bepaalde prijs te kopen. De cliënt kan er een stop loss en/of een take profit aan koppelen voordat het order wordt uitgevoerd. In dat geval wordt het order uitgevoerd tegen de opgegeven prijs of beter. Een trailing stop kan worden toegevoegd nadat het order is uitgevoerd.

13.4.3.3 Een Pending Order of een Entry Order is een order die op een later tijdstip en tegen een door de cliënt opgegeven prijs moet worden uitgevoerd. Wanneer de prijs de door de Cliënt opgegeven prijs bereikt, wordt het order een marktorder. Negatieve en positieve slippage is van toepassing op lopende orders. De Cliënt heeft de mogelijkheid om de volgende pending orders of entry orders te plaatsen:

Een Buy Limit Order, dat is een pending of entry kooporder geplaatst onder de huidige marktprijs. Als de marktprijs daalt tot het niveau van het kooporder, wordt dat order geactiveerd.

Een Buy Stop Order, een kooporder die in afwachting is of wordt geplaatst boven de huidige marktprijs. Als de marktprijs stijgt tot het niveau van het kooporder, wordt dit order geactiveerd.

Een Sell Limit Order, dat is een in afwachting van de verkooporder of een instaporder die boven de huidige marktprijs wordt geplaatst. Als de marktprijs stijgt tot het niveau van het verkooporder, wordt dit order geactiveerd.

Een Sell Stop Order, dat is een verkooporder in afwachting of invoer die onder de huidige marktprijs wordt geplaatst. Als de marktprijs daalt tot het niveau van de verkooporder, wordt deze order geactiveerd.

13.4.3.4 Een Trailing Stop Order, dat is een stop loss order in termen van punten (pips) niveau onder de marktprijs - voor een long positie en boven de marktprijs - voor een short positie. De trailing stop prijs wordt aangepast als de prijs fluctueert.

13.4.4 Orders zoals Buy Limit, Buy Stop en Stop Loss/ Take Profit voor geopende short posities worden uitgevoerd als ASK prijs. Verkooplimieten, verkoopstops en stopverliezen/winsten voor geopende long posities worden uitgevoerd tegen de BID-prijs. Alle orders worden uitgevoerd als marktorders tegen de beste beschikbare prijs.

13.5 Orderomvang:

13.5.1 De omvang van een order wordt uitgedrukt in lots. De minimale en maximale ordergrootte kan afhankelijk zijn van het rekeningtype en/of de activaklasse en/of het specifieke financiële instrument. De Vennootschap behoudt zich het recht voor de minimale en/of maximale ordergrootte op elk moment te wijzigen. Gedetailleerde informatie over de beschikbare ordergroottes vindt u op de website van de Vennootschap.

13.6 Kosten

13.6.1 Afhankelijk van het type rekening wordt de cliënt een spread (liquiditeitsnotering plus een opslag) in rekening gebracht en kan hij, indien van toepassing, voor sommige financiële instrumenten een swap (overnight rente) of provisie moeten betalen. Provisies en swaps zijn niet verwerkt in de door de onderneming genoteerde prijzen, maar worden afzonderlijk in rekening gebracht. Gedetailleerde informatie over de kosten wordt verstrekt in het hoofdstuk Kosten, vergoedingen en kosten van de Overeenkomst.

13.7 Bij het sluiten van een Transactie en behoudens eventuele toepasselijke aanpassingen voor rente en dividenden in overeenstemming met deze Overeenkomst:

De Vennootschap betaalt de Cliënt het verschil tussen de prijs waarvoor de Transactie is geopend en de prijs waarvoor de Transactie is gesloten, vermenigvuldigd met het aantal eenheden van het Onderliggende Instrument waaruit de Transactie bestaat indien de Transactie:

13.7.1 een lange Transactie en de slotkoers van de Transactie hoger is dan de openingskoers; of

13.7.2 een korte Transactie en de slotkoers van de Transactie lager is dan de openingskoers; en De Cliënt betaalt de Vennootschap het verschil tussen de prijs waarvoor de Transactie is geopend en de prijs waarvoor de Transactie is gesloten, vermenigvuldigd met het aantal eenheden van het Onderliggende Instrument waaruit de Transactie bestaat indien de Transactie:

13.7.3 een lange Transactie en de slotkoers van de Transactie lager is dan de openingskoers; of

13.7.4 een korte Transactie en de slotkoers van de Transactie hoger is dan de openingskoers.

13.8 Rollovers en vervaldata

13.8.1 Voor bepaalde CFD's kan een vervaldatum gelden (Expiratietransactie). De Cliënt erkent en stemt ermee in dat de Vennootschap het recht heeft om een Transactie te sluiten en alle lopende orders te verwijderen, naar eigen en absoluut goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, indien het Referentie-instrument een afgeleid financieel instrument is dat op de vervaldag kan worden afgewikkeld door een andere levering dan in contanten, op een redelijke termijn vóór de vervaldag (de details van deze data zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap), zoals bepaald naar eigen en absoluut goeddunken van de Vennootschap (meestal op de vervaldag). De Vennootschap is niet verplicht een positie die op de expiratiedatum wordt afgewikkeld te verlengen. De prijs van een expiratietransactie zal gebaseerd zijn op de huidige beschikbare marktprijs, op het moment dat de transactie wordt uitgevoerd.

13.8.2 De Cliënt erkent dat het zijn verantwoordelijkheid is zich op de hoogte te stellen van de expiratiedata van CFD's. Informatie over de vervaldata van CFD's is beschikbaar op de Website van de Vennootschap.

13.9 Dividenden

13.9.1 In geval van een uitkering van contant dividend met betrekking tot een aandelen-CFD wordt het saldo van de Cliënt met betrekking tot de posities in de onderliggende aandelen die de Cliënt aan het einde van de werkdag voorafgaand aan de ex-dividenddatum in bezit heeft, aangepast. De dividendaanpassing zal door de Vennootschap worden berekend op basis van de omvang van het dividend, de omvang van de positie van de Cliënt, de belastingen (indien van toepassing) en of het een koop- of een verkooptransactie betreft, waarbij in lange posities de aanpassing zal worden gecrediteerd op het Saldo van de Cliënt en in korte posities de aanpassing zal worden gedebiteerd op het Saldo van de Cliënt. Dividenden worden gecrediteerd of gedebiteerd van het Saldo van de Cliënt buiten de handelsuren van het onderliggende aandeel en vóór en bij de opening van de volgende handelsdag van het aandeel, en zijn afhankelijk van het aanhouden van de respectieve Positie door de Cliënt op het moment van de dividendaanpassing. Gedurende deze periode zal de Vennootschap, om de reële waarde van het Aandeel van de Cliënt te behouden tot de opening van de volgende handelsdag, de Positie van de Cliënt aanpassen in overeenstemming met het dividendbedrag dat van het Saldo van de Cliënt wordt gedebiteerd of gecrediteerd.

13.10 Margin Call

13.10.1 Een Margin Call vindt plaats wanneer het eigen vermogen van de rekening op het punt staat onder de vereiste marge te zakken die nodig is om openstaande Transactie(s) te handhaven. De Margin Call is vastgesteld op de verhouding tussen eigen vermogen en marge van 80%. Als de verhouding tussen eigen vermogen en marge verder daalt, kan een Stop-out plaatsvinden.

13.11 Stop-out

13.11.1 Een stop-out vindt plaats wanneer het eigen vermogen van de rekening daalt tot onder de vereiste marge om de openstaande transactie(s) te handhaven. Als het vermogen blijft dalen en de verhouding vermogen/marge de 50% bereikt, zal MT5 automatisch beginnen met het sluiten van open posities (te beginnen met die met de hoogste verliezen) om te voorkomen dat de rekening op nul komt te staan. De Klant dient er rekening mee te houden dat een Stop-out ook kan plaatsvinden als de rekening volledig is afgedekt. Wanneer een rekening volledig is afgedekt, is er geen margeverplichting nodig, maar wordt het eigen vermogen beïnvloed door de variabele PnL. Als de spread groter wordt, zal de variabele PnL toenemen. In dit geval, als floating PnL > equity, wordt de rekening stopgezet.

13.12 Het beleid van de maatschappij is dat het eigen vermogen van de cliënt op de rekening nooit onder nul komt. In het geval dat een positie wordt gesloten tegen een dergelijke prijs waardoor het eigen vermogen onder nul daalt, ziet de maatschappij af van haar recht om het saldo van de cliënt te ontvangen (bescherming tegen negatief saldo).

13.13 Als gevolg van snel bewegende markten zullen alle soorten Orders zoals vermeld in het hoofdstuk Algemene Handelsvoorwaarden van de Overeenkomst worden uitgevoerd tegen prijzen die slechter of beter zijn als gevolg van Negatieve of Positieve Slippage, hoewel de Vennootschap alle redelijke stappen zal ondernemen om Cliënten de best beschikbare prijs te bieden. Het is belangrijk op te merken dat Slippage geen invloed heeft op de Negative Balance Protection en daarom zal de Cliënt nooit meer verliezen dan het geïnvesteerde bedrag (inclusief eventuele winst, indien behaald), zelfs als zich een slippage voordoet. Bovendien kunnen transacties in sommige valuta's (bijv. RUB) of andere instrumenten (bijv. aandelen, indices) die niet 24 uur per dag worden verhandeld, dagelijks een Market Gap vertonen en daardoor gevoeliger zijn voor slippage.

13.14 Marktkloof

De Cliënt begrijpt dat een Market Gap kan ontstaan door abnormale marktomstandigheden en/of als gevolg van het prijsverschil tussen de slot- en openingskoers. In geval van een Market Gap zal de Vennootschap alle lopende limiet- of stoporders uitvoeren tegen de eerste beschikbare marktprijs voor de overeenkomstige positiegrootte.

13.15 Aandelen CFD - Afloop

CFD's waarvan de onderliggende activa aandelen zijn, worden verhandeld in samenhang met de tijden waarop het onderliggende aandeel wordt verhandeld. Zonder af te wijken van de bepalingen van de Overeenkomst, kunnen Aandelen CFD-transacties door de Vennootschap worden beëindigd bij gebeurtenissen als: Corporate Actions, Suspension, Trading Termination, extreem lage liquiditeit en Insolventie. In dat geval is de afwikkelingsprijs de laatst verhandelde prijs op of vóór het tijdstip van beëindiging.

13.15.1 Bedrijfsacties

i) Indien zich een corporate action voordoet, aanvaardt de Cliënt dat de Vennootschap zich het recht voorbehoudt om passende aanpassingen aan te brengen aan de waarde en/of de omvang van een transactie en/of het aantal gerelateerde transacties; dergelijke aanpassingen hebben tot doel het economische equivalent van de rechten en verplichtingen van zowel de Cliënt als het Kantoor onmiddellijk voorafgaand aan een corporate action te behouden. Er zij op gewezen dat deze aanpassingen definitief en bindend zijn voor de Cliënt; de Cliënt zal hiervan door de Vennootschap zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is in kennis worden gesteld.

ii) De cliënt aanvaardt dat indien hij open posities heeft die worden beïnvloed door de corporate action, de Vennootschap zich het recht voorbehoudt om op de ex-dividenddag deze posities te sluiten tegen de laatste koers van de vorige handelsdag en de overeenkomstige positie te openen tegen de eerst beschikbare koers op de ex-dividenddag; in de bovengenoemde omstandigheden zal de Vennootschap de cliënt uiterlijk bij het sluiten van de handelssessie voorafgaand aan de ex-dividenddag via het interne e-mailsysteem daarvan in kennis stellen.

iii) De maatschappij is niet verantwoordelijk voor het informeren van de cliënt over de aankondiging van corporate actions.

iv) Een cliënt die op de ex-dividend datum een long positie aanhoudt, ontvangt het toepasselijke dividend in de vorm van een aanpassing in contanten, gestort op de desbetreffende rekening. Aan een cliënt die op de ex-dividenddatum een shortpositie aanhoudt, wordt het toepasselijke dividend in rekening gebracht en van de vrije aandelenrekening van de betrokken handelaar afgeschreven. Als een cliënt op de ex-dividend datum een short positie aanhoudt en onvoldoende vrij vermogen op zijn effectenrekening heeft om de reverse cash adjustment te dekken, behoudt de maatschappij zich het recht voor de open positie te sluiten. In dat geval wordt de aanpassing in contanten met terugwerkende kracht in mindering gebracht op het saldo van de effectenrekening.

v) De cliënt aanvaardt dat de maatschappij niet verplicht is een cliënt in kennis te stellen indien een effectenrekening onvoldoende vrij vermogen heeft om een reverse cash adjustment voor een shortpositie te dekken.

vi) In geval van een aandelensplitsing zal de passende aanpassing op de nettopositie van de cliënt op de effectenrekening worden weergegeven in overeenstemming met de aangekondigde aandelensplitsing.

vii) Indien een aandeel uit de notering wordt genomen, wordt de positie van de cliënt gesloten tegen de laatst verhandelde marktprijs.

13.15.2 Opschorting

i) Indien op enig moment de handel op een relevante financiële markt of de handel in een bepaalde onderliggende waarde wordt opgeschort, zal de Vennootschap de handel in de CFD-transacties op basis van deze onderliggende waarde opschorten en de waarde van de CFD berekenen op basis van de laatst verhandelde koers vóór het tijdstip van opschorting, zoals redelijkerwijs door de Vennootschap bepaald. Indien de voornoemde opschorting vijf Werkdagen aanhoudt, kan de Vennootschap naar eigen goeddunken een Sluitingstijdstip en -prijs van de betrokken CFD bepalen. Gedurende de looptijd van een CFD-transactie waarvan de markt is opgeschort, heeft de Vennootschap het recht de CFD-transactie naar eigen goeddunken te beëindigen en de voorwaarden te wijzigen of aan te passen.

13.15.3 Beëindiging van de handel

i) Indien een onderliggende waarde om welke reden dan ook niet langer genoteerd, verhandeld of openbaar genoteerd is (of zal worden) en niet onmiddellijk opnieuw genoteerd, opnieuw verhandeld of opnieuw genoteerd wordt op de relevante financiële markt of het relevante noteringssysteem (inclusief in geval van insolventie van een onderneming waarvan de aandelen een onderliggende waarde vormen), is het Sluitingstijdstip van de relevante CFD een redelijk tijdstip voorafgaand aan het tijdstip waarop de onderliggende waarde niet langer genoteerd, verhandeld of openbaar genoteerd zal zijn en zal de Vennootschap alle relevante Transacties op het Sluitingstijdstip sluiten.

13.15.4 Insolventie

i) Als een onderneming waarvan de aandelen de onderliggende waarde van het CFD vormen, insolvent wordt of anderszins wordt ontbonden, zal de Vennootschap elke open positie in het CFD sluiten en alle limietorders met betrekking tot die onderliggende waarde annuleren. De sluitingsdatum is de datum van insolventie.

14.Geld van de cliënt

14.1 De Vennootschap zal redelijke vakkundigheid, zorg en toewijding aan de dag leggen bij de selectie, benoeming en periodieke controle van de instelling waar het geld van de cliënt wordt gedeponeerd, in overeenstemming met haar wettelijke verplichtingen. De Vennootschap houdt rekening met de kredietwaardigheid van de instelling alvorens het geld van de cliënt bij deze instelling te deponeren. De Vennootschap onderneemt redelijke stappen om het kredietrisico van die instelling periodiek te controleren. De Vennootschap kan gebruik maken van meerdere instellingen om de diversificatie te verzekeren en voor elke instelling interne procentuele limieten toe te wijzen. Er dient te worden opgemerkt dat gescheiden rekeningen worden opgezet, onderhouden en geëxploiteerd overeenkomstig de toepasselijke regels en voorschriften.

14.2 De cliënt erkent en stemt ermee in dat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de activa op de rekening van de cliënt zullen worden aangehouden op een rekening of rekeningen die door en op naam van de vennootschap worden aangehouden en op de bankrekening(en) van de keuze van de vennootschap en dat de activa op de rekening van de cliënt zullen worden vermengd met de activa van andere klanten van de vennootschap (omnibusrekeningen).

14.3 De vennootschap is niet aansprakelijk voor de verliezen die de cliënt kan lijden ten gevolge van insolventie of enige andere gelijkaardige procedure of faillissement van de financiële instelling of betalingsdienstaanbieder waar de tegoeden van de cliënt worden aangehouden. De financiële instelling waaraan de Vennootschap het geld van de cliënt zal overmaken, kan het op een omnibusrekening aanhouden. In geval van insolventie of enige andere soortgelijke procedure met betrekking tot die financiële instelling kan de Vennootschap bijgevolg enkel een ongedekte vordering hebben op de financiële instelling namens de cliënt, en zal de cliënt het risico lopen dat het geld dat de Vennootschap van de financiële instelling ontvangt onvoldoende is om de vorderingen van de cliënt te voldoen.

14.4 De vennootschap is niet gehouden enige rente aan de cliënt te betalen voor de in bewaring gegeven gelden. De cliënt doet hierbij afstand van elk recht op een dergelijke rente.

14.5 Eventuele geldovermakingen worden pas gedaan wanneer het systeem van de vennootschap de gelden heeft gedebiteerd en/of gecrediteerd op de betreffende rekening en de vennootschap kan niet garanderen hoe lang dit duurt. De Vennootschap zal redelijke inspanningen leveren om dergelijke overdrachten te garanderen, maar de Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen of andere verliezen die kunnen optreden als bijvoorbeeld verkeerde of onvolledige informatie is verstrekt.

14.6 De cliënt aanvaardt dat alle fondsen op de valutadatum op zijn/haar rekening worden gestort, na aftrek van eventuele overschrijvingskosten of andere kosten die door de maatschappij worden gemaakt door de instelling (of tussenpersoon) die bij het proces betrokken is, die de fondsen vasthoudt of anderszins optreedt. De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging, wanneer de oorzaak van deze vertraging niet onder de controle van de Vennootschap valt.

14.7 De Klant machtigt de Vennootschap hierbij onherroepelijk om:

i) de rekening van de cliënt te crediteren voor alle stortingen, gerealiseerde winsten, dividenden (in lange posities) en Overnight Financiering;

ii) de rekening van de Cliënt te debiteren voor alle opnames, gerealiseerde verliezen, dividenden (in short posities) en Overnight Financiering en Vergoedingen; en

iii) alle andere aanpassingen op de Rekening van de Cliënt doorvoeren die de Vennootschap naar eigen goeddunken, redelijk handelend en in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst, noodzakelijk acht.

14.8 Stortingen

14.8.1 Alle stortingen worden gedaan in overeenstemming met de betalingsinstructies die op de website van de Onderneming staan vermeld.

14.8.2 De Klant erkent dat de Onderneming niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het aantal dagen dat de verzendende bank, of andere financiële instelling, of aanbieders van betaaloplossingen van derden nodig hebben om geld naar de Onderneming te sturen en het tijdstip waarop de Onderneming het geld ontvangt.

14.8.3 Deposito's van derden

i) De Onderneming aanvaardt geen stortingen van Derden. Betalingen kunnen worden gedaan vanaf bankrekeningen en/of credit/debetkaarten en/of e-Wallets die zijn geregistreerd onder een naam die overeenkomt met de naam van de eigenaar van de bij de Vennootschap geregistreerde effectenrekening.

In geval van stortingen door derden:

i) behoudt de Vennootschap zich het recht voor om het geld onmiddellijk terug te sturen naar dezelfde bron, via dezelfde betalingsmethode en remitter die gebruikt werd om de initiële storting uit te voeren.

ii) De cliënt erkent en aanvaardt dat de vennootschap niet aansprakelijk kan worden gesteld voor verlies, schade of kosten van welke aard dan ook die de cliënt als gevolg van dergelijke gevallen zou kunnen lijden.

14.8.4 Elke cliënt die voor het eerst geld stort met een specifieke kredietkaart, is verplicht een kopie van de voorzijde te verstrekken waarop de volledige naam, overeenkomend met de rekeningnaam van de cliënt, de uitgevende bank en de laatste vier (4) cijfers van het kredietkaartnummer staan (de rest van het nummer moet verborgen blijven). En op de achterzijde de handtekening met de CVC2/CVV2 verborgen. Als u dit niet doet binnen 48 uur nadat de eerste transactie is voltooid, behouden wij ons het recht voor om naar eigen goeddunken alle maatregelen te nemen die wij nodig achten, waaronder, zonder beperking, het volledig blokkeren van de toegang tot onze Online Handelsfaciliteit, het blokkeren en/of intrekken van uw Toegangscodes en/of het beëindigen van uw Account. Onder deze omstandigheden behouden wij ons het recht voor om alle winsten en/of inkomsten in beslag te nemen die direct of indirect door de uitoefening van een dergelijke verboden handelsactiviteit zijn gegenereerd en hebben wij het recht om belanghebbende derden op de hoogte te stellen van uw inbreuk op deze clausule; alle actieve orders die aan dezelfde frauduleuze creditcard en/of Account zijn gekoppeld, zullen eveneens onmiddellijk worden geannuleerd; wij beschikken over en zullen doorgaan met het ontwikkelen van alle hulpmiddelen die nodig zijn om fraude met creditcards/debetkaarten te identificeren; elk geschil dat voortvloeit uit dergelijke frauduleuze activiteiten zal door ons naar eigen en absoluut inzicht worden opgelost op de wijze die wij voor alle betrokkenen het eerlijkst achten; die beslissing is definitief en/of bindend voor alle deelnemers; er zal geen correspondentie worden gevoerd.

14.9 Terugbetalingen en terugtrekkingen

14.9.1 De Klant stemt ermee in dat alle terugbetalingen en opnames worden verwerkt naar dezelfde bron, via dezelfde betaalmethode en remitter die werd gebruikt voor de oorspronkelijke storting, maar als de betaalmethode die aanvankelijk door de Klant werd gebruikt om een storting te doen niet langer in gebruik is, behoudt de Onderneming zich het recht voor om aanvullende documentatie en informatie van de Klant te vragen om verder te gaan met de genoemde terugbetaling of opname.

i) Als de oorspronkelijke storting is verricht via een krediet-/debetkaart die inmiddels door de cliënt (of de uitgever van de betaalkaart) is geannuleerd, zal de vennootschap de cliënt verzoeken een door de bank afgegeven document te verstrekken waarin wordt bevestigd dat de kaart is geannuleerd, alsmede een bankafschrift of een bevestiging van de eigendom van de bankrekening, waarop de gegevens staan van een bankrekening die zal worden gebruikt voor de gevraagde terugbetaling of opname van geld.

ii) Indien de oorspronkelijke storting afkomstig is van een bankrekening die inmiddels door de Klant is opgeheven, zal de Onderneming de Klant verzoeken een door de bank afgegeven document te verstrekken waarin wordt bevestigd dat deze bankrekening is opgeheven en een nieuw bankafschrift of een nieuwe eigendomsbevestiging van de bankrekening, met daarop de gegevens van een bankrekening die zal worden gebruikt voor de gevraagde terugbetaling of geldopname.

14.9.2 De Klant gaat ermee akkoord dat hij/zij als enige verantwoordelijk is voor de betalingsgegevens die hij/zij ons verstrekt en de Onderneming aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fondsen van de Klant, indien de door de Klant verstrekte betalingsgegevens onjuist of onvolledig zijn.

14.10 Terugbetalingen

14.10.1 Subsidiabiliteit

i) Terugbetalingen zijn beschikbaar voor cliënten die geld hebben gestort op hun Handelsrekening(en) maar nog geen transactie hebben geopend. In dat geval kan een cliënt worden terugbetaald, ongeacht of hij/zij de Vennootschap heeft voorzien van alle noodzakelijke verificatiedocumenten.

14.10.2 Procedure

i) De in aanmerking komende cliënt dient contact op te nemen met de Vennootschap (de contactgegevens staan vermeld op de website van de Vennootschap) en schriftelijk via e-mail om de inleiding van de terugbetalingsprocedure te verzoeken. De Klant zal alleen zijn/haar geregistreerde e-mailadres gebruiken bij het aanvragen van een terugbetaling.

ii) De fondsen van de Klant zullen worden teruggestort aan dezelfde bron, via dezelfde betaalmethode en remitter die werden gebruikt voor de oorspronkelijke storting, maar als de Onderneming om welke reden dan ook niet in staat zal zijn om door te gaan met deze betaling, behoudt de Onderneming zich het recht voor om de fondsen door te sturen via een alternatieve betaalmethode die door de Onderneming naar eigen goeddunken is goedgekeurd, geverifieerd en/of voorgesteld.

iii) De Klant die in aanmerking komt voor een terugbetaling is niet verplicht om de Onderneming te voorzien van Verificatiedocumenten, maar het is mogelijk dat bepaalde betalingsproviders de Onderneming niet alle nodige informatie verstrekken over de herkomst van de fondsen en in dergelijke gevallen zal de Onderneming, om over te gaan tot de terugbetaling, de Klant om een bevestiging van een bankoverschrijving vragen.

iv) De Klant begrijpt en aanvaardt dat bepaalde betalingsproviders de Vennootschap niet alle nodige informatie verstrekken over de herkomst van de fondsen en in dergelijke gevallen zal de Vennootschap, om over te gaan tot de terugbetaling, aanvullende documenten van de Klant vragen (d.w.z. een bewijs van storting in de vorm van een bevestiging van een bankoverschrijving, met vermelding van de details van de bankrekening die voor de oorspronkelijke storting werd gebruikt).

14.10.3 Tijdsbeperkingen

i) Na ontvangst van een verzoek van de cliënt, zal de vennootschap overgaan tot de betaling van een bepaald bedrag binnen dezelfde dag of, afhankelijk van het tijdstip waarop het verzoek tot terugbetaling is ontvangen, uiterlijk de volgende werkdag (de tijd die nodig is om het geld bij de cliënt te krijgen kan echter variëren, afhankelijk van de door de cliënt gekozen betalingsmethode). Als de bron van de fondsen echter niet duidelijk is voor de Vennootschap, zal de Vennootschap de Klant om aanvullende documenten vragen, wat het terugbetalingsproces aanzienlijk kan vertragen.

14.11 Opnames

14.11.1 Subsidiabiliteit

Opnames zijn beschikbaar voor Cliënten die:

i) geld hebben gestort op hun effectenrekening en

ii) de Vennootschap alle vereiste Verificatiedocumenten hebben verstrekt tot tevredenheid van de Vennootschap en hun Trading Account status 'geverifieerd' is, en

iii) al hun vereiste Verificatiedocumenten up-to-date hebben, en

iv) geen openstaande Transactie(s) hebben op de Handelsrekening waarvan zij het geld willen opnemen of openstaande Transactie(s) hebben maar ten minste 100% marge op de rekening overhouden nadat het gevraagde bedrag is opgenomen.

14.11.2 Procedure

i) De in aanmerking komende cliënt dient een verzoek tot opname in via zijn Ledenruimte.

ii) De fondsen van de cliënt zullen worden teruggestort naar dezelfde bron, via dezelfde betaalmethode en remitter die werden gebruikt voor de oorspronkelijke storting, maar als de Vennootschap om welke reden dan ook niet in staat zal zijn om deze betaling uit te voeren, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om de cliënt een andere betaalmethode voor te stellen en/of te vragen.

iii) De cliënt begrijpt en stemt ermee in dat als de cliënt meerdere bronnen heeft gebruikt om geld te storten, de vennootschap mogelijk meer dan één van deze bronnen moet gebruiken om het gevraagde bedrag aan de cliënt terug te sturen. In een dergelijk geval kan het gevraagde opnamebedrag worden gesplitst en in afzonderlijke transacties worden teruggestuurd naar afzonderlijke bronnen die door de cliënt zijn gebruikt bij het financieren van zijn effectenrekening.

iv) De klant begrijpt en stemt ermee in dat:

fondsen beschouwd als initiële storting zullen worden teruggestuurd naar dezelfde bron, via dezelfde betaalmethode en remitter die werd gebruikt om de initiële storting uit te voeren, maar als de Vennootschap om welke reden dan ook niet in staat zal zijn om door te gaan met een dergelijke betaling, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om de fondsen door te sturen via een alternatieve betaalmethode die door de Vennootschap naar eigen goeddunken is goedgekeurd, geverifieerd en/of voorgesteld.

gelden die worden beschouwd als gegenereerde winst, zullen afzonderlijk worden teruggestort op de bankrekening van de Klant, ongeacht of deze bankrekening eerder door de Klant is gebruikt voor het storten van gelden aan de Onderneming of niet. In dat geval zal de vennootschap aanvullende informatie aan de cliënt vragen (d.w.z. gegevens over de bankrekening op naam van de cliënt) alvorens over te gaan tot het opnemen van de winst.

14.11.3 Tijdsbeperkingen

Na ontvangst van het verzoek van de cliënt zal de vennootschap overgaan tot de betaling van een bepaald bedrag binnen dezelfde dag of, afhankelijk van het tijdstip waarop het verzoek tot opname is ontvangen, uiterlijk de volgende werkdag (de tijd die nodig is om het geld bij de cliënt te krijgen kan echter variëren, afhankelijk van de door de cliënt gekozen betalingsmethode). Als een van de documenten van de Klant echter niet up-to-date is, zal de Onderneming om een nieuwe, bijgewerkte versie van dat document of die documenten vragen, wat het opnameproces aanzienlijk kan vertragen.

14.12 Chargeback Beleid

14.12.1 In het geval van een terugboeking door u bij uw creditcardmaatschappij (opzettelijk of per ongeluk gedaan) voor een door u gedane storting op de rekening van de Onderneming, behouden wij ons het recht voor om uw rekening te blokkeren en vervolgens zal er namens de Onderneming een grondig onderzoek worden uitgevoerd om de legitimiteit van de terugboeking vast te stellen. Het geblokkeerde bedrag wordt alleen vrijgegeven als de terugboeking geldig blijkt te zijn.

14.12.2 Wij tolereren geen creditcardfraude, en alle fraude, zonder uitzondering, zal worden vervolgd via strafrechtelijke procedures in uw lokale rechtsgebied in de volledige omvang van de wet. Bovendien zullen wij in uw plaatselijke rechtsgebied civielrechtelijke stappen ondernemen om alle inkomstenderving in verband met de fraude te vorderen, inclusief zakelijke, juridische kosten, onderzoekskosten, tijdverlies van werknemers en inkomstenderving.

14.12.3 Wij maken gebruik van geavanceerde risicomodellen om frauduleuze transactieaanwijzingen bij onze diensten op te sporen. Frauduleuze transacties worden onmiddellijk na ontdekking geannuleerd. Alle actieve orders die aan dezelfde frauduleuze creditcard zijn gekoppeld, worden ook onmiddellijk geannuleerd. Wij maken ook actief gebruik van externe, sectoroverschrijdende bronnen - zoals wereldwijde zwarte lijsten van fraude - om te voorkomen dat frauduleuze gebruikers toegang krijgen tot onze Online Handelsfaciliteit.

14.12.4 Wij beschouwen creditcard terugboekingen als frauduleus als u geen redelijke inspanning levert om met ons samen te werken om eventuele problemen met uw storting op te lossen. Alle frivole terugboekingen kosten onze medewerkers niet alleen tijd weg van onze gebruikelijke zaken, maar kosten ons dus ook geld:

i) Als wij vaststellen dat een storting een hoog risico inhoudt of niet voldoet aan ons nalevings- en risicobeleid, wordt de storting onmiddellijk geannuleerd en wordt het geld onmiddellijk teruggestort op de creditcard waarvan de storting oorspronkelijk afkomstig was. Bovendien behouden wij ons in dergelijke gevallen het recht voor, naar eigen goeddunken, uw Account(s) bij ons onmiddellijk te sluiten. Alle actieve Bestellingen die verband houden met dezelfde frauduleuze creditcard en/of Account worden ook onmiddellijk geannuleerd.

ii) U gaat ermee akkoord dat als u ervoor kiest zaken met ons te doen en u een terugboeking indient bij uw creditcardmaatschappij, wij in eerste instantie een onderzoek instellen om de legitimiteit van uw terugboeking vast te stellen en in het geval dat u het terugboekingsargument wint, wij het genoemde bedrag zo snel mogelijk zullen deblokkeren. In het geval dat u de terugboeking niet wint, stemt u ermee in het geblokkeerde bedrag van USD150 in rekening te brengen op uw creditcard, wat de “onderzoeks- en administratieve verwerkingskosten” vormen voor onze tijd om op de zaak te reageren. U machtigt ons hierbij om dit bedrag van uw creditcard af te schrijven. Als dit bedrag wordt geweigerd, zullen wij juridische stappen ondernemen om onze tijd die wij hebben besteed aan het reageren op de terugboeking terug te vorderen, naast andere kosten die hierboven zijn uitgelegd. U gaat ermee akkoord ons of een door ons aangewezen vertegenwoordiger te vergoeden voor alle juridische kosten die uw acties voor ons met zich meebrengen.

iii) Bovendien behouden wij ons het recht voor om in dergelijke gevallen naar eigen goeddunken alle maatregelen te nemen die wij nodig achten, waaronder, zonder beperking, het volledig blokkeren van de toegang tot onze Online Handelsfaciliteit, het blokkeren en/of intrekken van uw Toegangscodes en/of het beëindigen van uw Account. Onder deze omstandigheden behouden wij ons het recht voor om alle winsten en/of inkomsten in beslag te nemen die direct of indirect door de uitoefening van een dergelijke verboden handelsactiviteit zijn gegenereerd en wij hebben het recht om alle belanghebbende derden op de hoogte te stellen van uw inbreuk op deze clausule; alle actieve Orders die aan dezelfde frauduleuze creditcard en/of Account zijn gekoppeld, zullen eveneens onmiddellijk worden geannuleerd; wij hebben en zullen doorgaan met het ontwikkelen van alle hulpmiddelen die nodig zijn om fraude met creditcards/debetkaarten te identificeren; elk geschil dat voortvloeit uit dergelijke frauduleuze activiteiten zal door ons naar eigen en absoluut inzicht worden opgelost op de wijze die wij voor alle betrokkenen het eerlijkst achten; die beslissing is definitief en/of bindend voor alle deelnemers; er zal geen correspondentie worden gevoerd. Let op: In geval van verdenking van frauduleuze activiteiten of in geval van charge- back behouden wij ons het recht voor de details van de handelsactiviteiten en de door de klant verstrekte ID-documenten te delen met een van onze betalingsdienstaanbieders.

15. Kosten, vergoedingen en toeslagen

15.1 Alvorens te handelen dient de cliënt de toepasselijke kosten, vergoedingen en kosten in overweging te nemen. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de cliënt om, indien nodig, de vennootschap om opheldering te vragen over het bovenstaande.

15.2 De cliënt dient er rekening mee te houden dat niet alle kosten in geld worden uitgedrukt en bijvoorbeeld in pips of punten kunnen worden weergegeven. Om die reden dient de cliënt zich ervan te vergewissen dat hij/zij de kosten van de pip/punten begrijpt.

15.3 De Vennootschap behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving de kosten, vergoedingen en lasten die van toepassing zijn op de Cliënten bij het verhandelen van financiële instrumenten te wijzigen.

15.4 De cliënt stemt ermee in dat alle toepasselijke kosten van zijn/haar handelsrekening worden afgetrokken.

15.5 Bepaalde aanbieders kunnen liquiditeits-/conversievergoedingen in rekening brengen waarover wij geen controle hebben.

15.6 De levering van diensten door de Vennootschap is onderworpen aan de betaling van kosten, vergoedingen etc. (de Kosten). Naast deze Kosten kunnen andere kosten door Cliënten rechtstreeks aan derden verschuldigd zijn. Wijzigingen in haar kosten zullen door de Vennootschap aan de Cliënten worden meegedeeld via de website. In geval van wijzigingen in de tarieven van de Vennootschap kan de Cliënt, binnen een termijn van 30 dagen na de kennisgeving, de relatie met de Vennootschap beëindigen.

15.7 Spread en opslag

15.7.1 De spread, een verschil tussen de BUY- en SELL-prijs, varieert tussen verschillende financiële instrumenten; de grootte ervan hangt af van het type rekening van de cliënt en de marktomstandigheden.

15.7.2 De Cliënt begrijpt dat de Vennootschap een variabele spread aanbiedt die, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment kan toenemen.

15.7.3 De toepasselijke Spreads (met inbegrip van de eventuele opslag van de Vennootschap) zijn te vinden op de Website van de Vennootschap.

15.8 Commissies

15.8.1 De Vennootschap brengt de Commissie alleen in rekening voor het VIP-rekeningtype. Het commissieschema is te vinden op de website van de Onderneming onder Trading Accounts.

15.9 Overnight Financiering - Swaps

15.9.1 De swap is de rente die wordt toegevoegd of afgetrokken voor het 's nachts aanhouden van een open positie.

15.9.2 Swaps worden in rekening gebracht in de vorm van punten (points), percentages of geldbedragen, afhankelijk van het financiële instrument, die gebaseerd zijn op de marktrente, die van tijd tot tijd kan variëren. De swapkosten zijn te vinden op de website van de Vennootschap.

15.9.3 Afhankelijk van de aangehouden positie en de rentevoet van de valuta die bij de Transactie betrokken is, kan de Klant gecrediteerd of gedebiteerd worden voor de financiering.

15.9.4 De Vennootschap heeft het recht de swaprentes op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

15.9.5 Swaps kunnen worden bekeken in de MT5 terminal.

15.9.6 Drievoudige swaps zijn van toepassing op woensdag of vrijdag (afhankelijk van het verhandelde instrument - details worden verstrekt op de website van de Vennootschap).

15.9.7 Tijdens de momenten waarop swaps in rekening worden gebracht, kunnen Cliënten een kleine vertraging in de uitvoering en/of aanzienlijke slippage ondervinden.

15.10 Slapende vergoedingen

15.10.1 Indien er gedurende een aaneengesloten periode van 90 (negentig) kalenderdagen geen activiteit (handel / opnames / stortingen) plaatsvindt op de handelsrekening(en) van de Cliënt, wordt deze handelsrekening als slapend beschouwd. Een rekening wordt als slapend beschouwd op de laatste dag van de periode van 90 (negentig) dagen alle resterende kredietlijnen worden automatisch verwijderd van de slapende rekening. Alle lopende orders kunnen ook worden verwijderd.

15.10.2 Voor slapende rekeningen worden maandelijks 10 USD (of het equivalent daarvan in de valuta van de rekening) of het volledige bedrag van het vrije saldo als het saldo minder dan 10 USD bedraagt, in rekening gebracht. Er worden geen kosten in rekening gebracht als het vrije saldo op de rekening nul is.

15.10.3 De Cliënt die onder één gebruikersnaam meer dan één Handelsrekening heeft, wordt voor elke rekening afzonderlijk een slapend tarief in rekening gebracht indien de betreffende rekeningen als slapend worden beschouwd.

15.11 Overdrachtskosten

15.11.1 Sommige betalingsproviders kunnen provisies in rekening brengen, maar in geen geval zal de maatschappij provisies voor storting(en) of opname(s) in rekening brengen, tenzij de maatschappij besluit dergelijke kosten te dekken. Dergelijke acties zullen worden aangekondigd op de website van de maatschappij.

15.11.2 Informatie over de door de betalingsproviders in rekening gebrachte provisie is te vinden op de website van de Vennootschap.

16. Belasting

16.1 De Cliënt neemt het risico dat zijn transacties in Financiële Instrumenten onderworpen kunnen zijn of worden aan belastingen en/of andere heffingen, bijvoorbeeld ten gevolge van wijzigingen in de wetgeving of zijn persoonlijke omstandigheden. De Vennootschap garandeert niet dat er geen belasting en/of enig ander zegelrecht verschuldigd zal zijn. De Cliënt is verantwoordelijk voor elke belasting en/of elk ander recht dat kan ontstaan met betrekking tot zijn transacties.

16.2 In het geval dat een belastingheffing plaatsvindt als gevolg van een regelgevende of wettelijke verplichting die de Vennootschap kan verplichten tot het doen van betalingen en/of het inhouden van bedragen voor belastingdoeleinden, dan behoudt de Vennootschap zich het recht voor om deze bedragen van deze betaling(en) in te houden op een rekening(en) van de Klant of u te verzoeken de Vennootschap dienovereenkomstig terug te betalen.

16.3 De Klant begrijpt en aanvaardt dat de fiscale behandeling en/of eventuele openbaarmakingen en/of inhoudingen kunnen variëren afhankelijk van het rechtsgebied van de Klant.

17. Communicatie en registratie

17.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zal elke kennisgeving, instructie, verzoek of andere mededeling door de cliënt aan de vennootschap worden gedaan via het geregistreerde e-mailadres van de cliënt, per telefoon (voor zover de vennootschap in staat is de cliënt te identificeren) of schriftelijk aan het geregistreerde adres van de vennootschap, of zoals specifiek hierin vermeld. Alle contactgegevens zijn te vinden op de Website van de Vennootschap.

17.2 De Klant erkent dat de officiële taal van de Vennootschap de Engelse taal is. Elke vertaalde versie van de Overeenkomst en/of elke andere overeenkomst en elk juridisch document en de inhoud van de Website van de Vennootschap en elke andere communicatie, kan uitsluitend voor het gemak worden verstrekt. In geval van een geschil is de desbetreffende Engelse versie doorslaggevend.

17.3 De onderneming kan contact opnemen met de cliënt via e-mail (verzonden naar het geregistreerde e-mailadres van de cliënt), telefoon, post (indien de onderneming dit naar eigen goeddunken nodig acht) of door een bericht weer te geven in de ledenzone van de cliënt en/of het handelsplatform (‘online handelsfaciliteit’).

17.4 De cliënt gaat ermee akkoord dat hij/zij volledig verantwoordelijk is voor het lezen van alle berichten die hij/zij van de Vennootschap ontvangt op zijn/haar Online Handelsfaciliteit of via andere middelen. 18.5 De Vennootschap is niet aansprakelijk voor enig verlies dat ontstaat als gevolg van vertraagde of niet ontvangen communicatie die door de Vennootschap aan de Cliënt wordt verzonden.

17.5 De cliënt is volledig verantwoordelijk voor de privacy van de van de Vennootschap ontvangen informatie.

17.6 De cliënt machtigt de Vennootschap om hem/haar rechtstreeks en/of onrechtstreeks te contacteren.

17.7 De inhoud van alle inkomende en uitgaande telefoongesprekken tussen de cliënt en de vennootschap wordt opgenomen en bewaard. De Cliënt stemt ermee in dat de vennootschap het recht heeft om de telefoongesprekken naar eigen goeddunken te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot gevallen waarin een geschil ontstaat tussen de Cliënt en het Kantoor.

17.8 De vennootschap kan kopieën van Telefoonopnamen verstrekken aan een regelgevende instantie en/of andere autoriteit van een bevoegde instantie, zonder de Cliënt daarvan in kennis te stellen. De Vennootschap is niet verplicht een dergelijke kopie aan de Cliënt te verstrekken.

17.9 De Cliënt stemt ermee in dat de Vennootschap ook alle andere communicatie tussen de Cliënt en het Kantoor opneemt, in welke vorm dan ook, met inbegrip van e-mails en chatberichten.

17.10 De cliënt is verplicht alle informatie met betrekking tot zijn relatie met het Kantoor te allen tijde vertrouwelijk te houden.

18. Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

18.1 Bij de behandeling van de informatie van de cliënt handelt de vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van haar Privacybeleid, dat in overeenstemming is met de relevante wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.

18.2 Het Privacybeleid maakt deel uit van de Gebruiksvoorwaarden van de Onderneming en is door middel van verwijzing daarin opgenomen. Door in te stemmen met de gebruiksvoorwaarden van de onderneming, die een contractueel bindende overeenkomst tussen de cliënt en het kantoor vormen, stemt de cliënt derhalve ook in met de voorwaarden van het privacybeleid.

18.3 De Vennootschap beschouwt de privacy en integriteit van de persoonlijke informatie van haar Cliënten als een van haar hoogste prioriteiten en besteedt de grootst mogelijke aandacht aan het veilig opslaan en het juiste gebruik van deze informatie, uitsluitend met de vereiste toestemming. Alle informatie die van de Cliënt wordt ontvangen, wordt met zorg en een passend niveau van vertrouwelijkheid behandeld.

18.4 Door het aangaan van deze Overeenkomst geeft de Klant toestemming om zonder verdere toestemming alle door de Klant verstrekte gegevens te verzamelen, te verwerken en/of anderszins te behandelen, met inbegrip van gegevens die als gevoelig worden beschouwd.

18.5 Voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst krijgt de potentiële Cliënt het recht om bezwaar te maken tegen de verstrekking van persoonsgegevens. Indien de Klant niet instemt met de verstrekking van persoonsgegevens, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om het aangaan van de Overeenkomst en/of enige andere Overeenkomst en/of de levering van de diensten aan de potentiële Klant te weigeren.

18.6 De Klant kan te allen tijde zijn toestemming intrekken, doch de Klant begrijpt en aanvaardt dat indien hij verkiest zijn toestemming in te trekken, de Vennootschap het recht heeft de Overeenkomst en/of de geleverde diensten onmiddellijk te beëindigen. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk aan de Onderneming te worden gedaan via het geregistreerde e-mailadres van de Klant.

18.7 De vennootschap zal redelijke inspanningen leveren om de persoonsgegevens van de Klant veilig te houden; de overdracht van informatie via internet en/of technologische systemen is echter niet altijd volledig veilig. Elke overdracht van gegevens van de Klant geschiedt op eigen risico van de Klant en de Vennootschap draagt geen enkele aansprakelijkheid.

18.8 De Klant begrijpt en aanvaardt dat de Vennootschap alle informatie die aan de Klant toebehoort en/of ermee verband houdt, bewaart in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke minima.

19. Erkenning van risico's

19.1 De handel houdt een aanzienlijk risico in voor de belegging van de cliënt en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers.

19.2 De Vennootschap kan het aanvangskapitaal van de portefeuille van de Cliënt of de waarde ervan op om het even welk moment of om het even welk geld dat in om het even welk financieel instrument wordt geïnvesteerd, niet waarborgen en kan dit ook niet. De Cliënt dient zonder voorbehoud te erkennen en te aanvaarden dat, ongeacht de informatie die door de Vennootschap wordt verstrekt, de waarde van elke belegging in Financiële Instrumenten naar beneden of naar boven kan schommelen en dat het zelfs waarschijnlijk is dat de belegging geen waarde meer heeft.

19.3 De Cliënt dient zonder voorbehoud te erkennen en te aanvaarden dat hij een groot risico loopt op verlies en schade ten gevolge van de aankoop en/of verkoop van enig Financieel Instrument en de Cliënt aanvaardt en verklaart hierbij dat hij bereid is dit risico op zich te nemen.

19.4 De Cliënt mag niet rechtstreeks of onrechtstreeks in Financiële Instrumenten beleggen tenzij hij de specifieke risico's van elk van de Financiële Instrumenten kent en begrijpt.

19.5 Bij twijfel over de geschiktheid van een belegging dient de Cliënt onafhankelijk deskundig advies in te winnen.

19.6 De Vennootschap zal alle mogelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de informatie op de website van de Vennootschap zo nauwkeurig mogelijk is, maar de Vennootschap garandeert niet dat de informatie op de website van de Vennootschap vrij is van fouten en als zodanig wordt al het materiaal op de website van de Vennootschap uitsluitend ter informatie verstrekt en niet als beleggingsdoelstelling/advies. De Vennootschap raadt de Cliënt aan onafhankelijk advies in te winnen alvorens te handelen op basis van de informatie op de Website van de Vennootschap.

19.7 De Vennootschap is niet verantwoordelijk voor enig verlies als gevolg van een belegging die gebaseerd is op een aanbeveling, prognose of andere informatie op de website van de Vennootschap. De Onderneming is niet aansprakelijk tegenover abonnees, cliënten, partners, leveranciers, tegenpartijen of derden voor de informatie die via deze site wordt verstrekt, noch voor eventuele onderbreking van de dienst. Het Kantoor is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites, al dan niet gelinkt aan de website van het Kantoor, noch voor de gevolgen van het handelen op basis van informatie van deze website(s). Het raadplegen van de Website van de Onderneming maakt u nog geen Klant van de Onderneming en geen enkele entiteit van de Onderneming of aan de Onderneming verbonden persoon heeft enige plicht of aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u als gevolg van het raadplegen van de Website van de Onderneming.

19.8 De Klant verklaart dat hij/zij het volgende heeft gelezen en begrepen en zonder voorbehoud aanvaardt:

19.8.1 Informatie over de vroegere prestaties van een Financieel Instrument biedt geen garantie voor de huidige of toekomstige prestaties ervan. Het gebruik van historische gegevens vormt geen bindende of veilige voorspelling van de overeenkomstige toekomstige prestaties van de Financiële Instrumenten waarop de genoemde informatie betrekking heeft.

19.8.2 Wanneer een Financieel Instrument wordt verhandeld in een andere valuta dan die van het land waar de Cliënt verblijft, kunnen wisselkoersschommelingen een negatieve invloed hebben op de waarde, de prijs en de prestaties ervan.

19.8.3 Een Financieel Instrument op buitenlandse markten kan risico's inhouden die verschillen van de gebruikelijke risico's van de markten in het land van verblijf van de Cliënt. In sommige gevallen kunnen deze risico's groter zijn. Het vooruitzicht van winst of verlies uit transacties op buitenlandse markten wordt ook beïnvloed door wisselkoersschommelingen.

19.9 De Cliënt erkent en aanvaardt dat er andere risico's kunnen bestaan die niet in dit deel van de Overeenkomst zijn opgenomen.

19.10 De Vennootschap is verplicht de risico's van de handel in complexe financiële instrumenten, zoals CFD's, bekend te maken en uit te leggen en de Cliënt een Risicobekendmaking te verstrekken.

19.11 De Risicobekendmaking maakt deel uit van de Gebruiksvoorwaarden van de Vennootschap en is daarin door middel van verwijzing opgenomen. Door in te stemmen met de Gebruiksvoorwaarden van de onderneming, die een contractueel bindende overeenkomst tussen de cliënt en de onderneming vormen, stemt de cliënt derhalve ook in met de voorwaarden van de Risicoverklaring.

20. Compensatieplan voor partners

20.1 De vergoeding van de partner wordt berekend en toegekend afhankelijk van het pakket waarvoor de partner in aanmerking komt, namelijk Elite, Platinum, Gold, Silver en Bronze, dat gebaseerd is op prestaties. Op maat gemaakte overeenkomsten kunnen worden toegepast.

20.1.1 De voorwaarden van de pakketten kunnen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van het Bedrijf worden gewijzigd door ten minste 3 (drie) werkdagen van tevoren een schriftelijke kennisgeving per e-mail aan de Partner te sturen of door een aankondiging op de website van het Bedrijf of in het Partnerportaal. De compensatie wordt wekelijks achteraf betaald, afhankelijk van een bevredigende verificatie (indien van toepassing), de voorwaarden en het plan van de Partner en deze paragrafen.

20.2.1 Compensatiebedragen worden betaald in de valuta van de handelsrekening en bijgeschreven op de desbetreffende portemonnee. Als de valuta van de handelsrekening van een handelaar bijvoorbeeld JPY is, wordt de commissie die in USD wordt gegenereerd, zoals hierboven gespecificeerd, omgezet in JPY en op de JPY-portefeuille gestort.

20.2.2 Alle gebruikte omrekeningskoersen zijn gebaseerd op de interbancaire koersen of relevante beurzen en kunnen afwijken van de door het Bedrijf aangeboden koersen.

20.2.3 Partners komen niet in aanmerking voor compensatie van Transacties die werden geopend en gesloten in minder dan of gelijk aan 5 minuten.

20.2.4 Partners komen niet in aanmerking voor compensatie van Transacties die met behulp van Krediet (Bonus) zijn gegenereerd. Het systeem stelt automatisch vast hoeveel Krediet (Bonus) is gebruikt om een transactie uit te voeren en brengt het betreffende percentage van 0 tot 100% in mindering op de Compensatie van de Partner.

20.2.5 Partners mogen geen compensatie verdienen van hun eigen rekening(en) of van een rekening waarvan wordt vermoed dat deze aan de Partner toebehoort door gebruik te maken van een ander e-mailadres of op enige andere wijze om het Bedrijf te misleiden.

20.2.6 Partners kunnen elke maandag van 00:00 GMT+3 tot 16:00 GMT+3 een verzoek tot uitbetaling indienen via het Partnerportaal. Opnames worden na 48 uur verwerkt, mits het commissiesaldo van de partner meer dan honderd dollar bedraagt. Als het commissiesaldo voor een bepaalde week minder dan honderd dollar bedraagt, wordt het saldo overgedragen en opgeteld bij het commissierecht voor de volgende week/ weken. Wij behouden ons het recht voor uw Commissierechten te laten vervallen en uw lidmaatschap van het Partnerprogramma krachtens artikel 8 te beëindigen indien uw Commissiesaldo binnen 3 opeenvolgende kalendermaanden geen vijfhonderd dollar bereikt.

20.3 Het bedrijf en/of de onderneming betaalt de Commissie aan de Partner met de betalingsgegevens die de Partner in het Partnerportaal heeft geregistreerd. De Partner erkent en gaat ermee akkoord dat hij naar goeddunken van het Bedrijf voldoende bewijs moet leveren aan het Bedrijf en/of het Bedrijf om te verifiëren dat de bankrekening of bestemmingsrekening op naam van de Partner staat. Het Bedrijf en/of het Bedrijf is niet aansprakelijk voor vertragingen indien de Partner geen betalingen heeft geregistreerd, onjuiste betalingsgegevens heeft geregistreerd of geen bewijs van eigendom van de bankrekening heeft verstrekt.

20.4 Bij elke aanwijzing of verdenking van fraude, misbruik, manipulatie of bedrieglijke of frauduleuze activiteiten en/of schending van de Operationele Overeenkomsten door een Klant(en) behoudt het Bedrijf zich het recht voor om deze rekening(en) los te koppelen van de Partner(s) en alle eerder verdiende Compensaties in verband met deze rekeningen te annuleren.

20.5 Onverminderd het voorgaande hebben het Bedrijf en/of het Bedrijf het recht om de Partner de vergoeding volgens de pakketten niet uit te betalen en/of eventuele opgebouwde vergoedingen te annuleren en/of de voorwaarden van de pakketten en/of de voorwaarden van deze Overeenkomst te wijzigen en/of de Overeenkomst te beëindigen en/of accounts met onmiddellijke ingang te sluiten indien:

20.6 Het Bedrijf of de Vennootschap redelijkerwijs van mening is dat een van de transacties die door de Handelaar in het kader van de operatieve overeenkomst zijn aangegaan of uitgevoerd, uitsluitend wordt geopend en gesloten met het oog op het verdienen van compensatie voor de Partner (vaak “churning” genoemd); OF

20.6.1 Er kan een vorm van misbruik of marktmanipulatie hebben plaatsgevonden;

20.6.2 De vennoot heeft oneerlijk gehandeld jegens een handelaar of een potentiële klant; of

20.6.3 De Partner een bepaling van deze Overeenkomst heeft geschonden.

20.6.4 De Partner houdt meerdere handelsaccounts aan met een verschillend e-mailadres/de verschillende e-mailadressen met het oog op het verdienen van compensatie, wat in strijd is met de voorwaarden van deze overeenkomst en/of de Operationele overeenkomsten.

21. Bonusbeleid

21.1 Definitie van een handelsbonus:

21.1.1 Een handelsbonus is een toegevoegde waarde aan uw storting en geeft u meer middelen om te gebruiken bij het handelen. Trading bonussen komen in de vorm van een eenmalige toegevoegde waarde aan uw storting. Wanneer u geld op uw rekening stort, past het bedrijf uw storting met echt geld aan met een bepaald percentage in overeenstemming met uw storting. Het bonuspercentage kan variëren, omdat het afhankelijk is van de promotie van het bedrijf.

21.1.2 Houders van een Cent-rekening komen niet in aanmerking voor de No Deposit Bonus & houders van een ECN-handelsrekening komen niet in aanmerking voor bonuspromoties.

21.2 Waarschuwing

21.2.1 Een handelsbonus geeft u grote waarde en extra handelshefboomwerking. Met al het bovenstaande in gedachten; wanneer u handelt met een bonushefboom moet u voorzichtig zijn. Het is echt aantrekkelijk, maar er is een keerzijde. U kunt hogere transacties sluiten en aanvankelijk (of op lange termijn) meer geld verdienen, maar u kunt ook veel meer geld verliezen. Optiehandel kan riskant zijn en u moet met vertrouwen en verantwoordelijkheid handelen om verliezen te voorkomen.

22. Beëindiging en in gebreke blijven

22.1 Deze Overeenkomst treedt in werking bij de aanvaarding ervan door de Cliënt op de Website van de Vennootschap en is geldig voor onbepaalde duur tot de beëindiging ervan in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst.

22.2 De Klant behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst tijdens de Proefperiode binnen veertien (14) dagen vanaf het begin van de zakelijke relatie met de Vennootschap op te zeggen, met inachtneming van het onderdeel Aanvang van de Voorwaarden en het Recht op opzegging van de Overeenkomst. De Klant zal een dergelijk verzoek schriftelijk aan de Onderneming meedelen via een e-mail die rechtstreeks naar de Onderneming wordt gestuurd vanaf het geregistreerde e-mailadres van de Klant. Er is geen voorafgaande kennisgeving vereist.

22.3 De Klant behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op elk moment na de Proefperiode te beëindigen, om welke reden dan ook of zonder reden, nadat hij de Onderneming een schriftelijke kennisgeving van drie (3) dagen heeft verstrekt via een e-mail die rechtstreeks naar de Onderneming wordt gestuurd vanaf het geregistreerde e-mailadres van de Klant.

22.4 De cliënt begrijpt en gaat ermee akkoord dat voorafgaand aan het verzoek tot opzegging of beëindiging, de cliënt ervoor zal zorgen dat al zijn/haar transacties zijn gesloten (indien van toepassing) en/of al zijn/haar gelden (indien van toepassing) zijn teruggestort of teruggetrokken van de Handelsrekening van de cliënt. De toepasselijke procedures en de voorwaarden waaronder de cliënt in aanmerking komt voor terugbetalingen en opnames zijn in detail beschreven in het gedeelte over het geld van de cliënt van de overeenkomst.

22.5 De onderneming behoudt zich het recht voor om de overeenkomst tijdens de proefperiode te beëindigen, onder andere als gevolg van onvoldoende documentatie van de cliënt, met inachtneming van een opzegtermijn van 24 uur.

22.5.1 Onverminderd het bovenstaande kan de Vennootschap naar eigen goeddunken en op elk moment de toegang van de Cliënt tot de diensten van de Vennootschap en de Online Handelsfaciliteit beperken.

22.6 De Onderneming behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op elk moment na de Proefperiode te beëindigen, met een opzegtermijn van 24 uur, met of zonder reden en om welke reden dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot indien de Onderneming redelijke gronden heeft om aan te nemen dat:

i) de Klant zijn verklaringen en garanties heeft geschonden,

ii) de Cliënt aan de Vennootschap onjuiste, onvolledige of valse informatie of documenten heeft verstrekt,

iii) de rekening van de Klant een risico vormt of kan vormen tegen het witwassen van geld en de preventie van terrorismefinanciering of een ander reglementair risico,

iv) de Cliënt misbruik maakt van het Negatief Saldo Beleid van de Vennootschap

v) de Cliënt de Online Handelsfaciliteit gebruikt en/of Orders geeft of Transacties aangaat die vallen onder de definitie van marktmisbruik (zoals deze term is gedefinieerd in de Wet Marktmisbruik 116(I)/2005) of op enige andere onrechtmatige wijze, met inbegrip van vertraagde handel en/of gebruik van server latency, prijsmanipulatie, tijdmanipulatie of enige andere praktijken die illegaal zijn en/of worden gebruikt om de Cliënt een oneerlijk voordeel te geven of die de Vennootschap naar eigen goeddunken beschouwt als ongepast en buiten het toepassingsgebied van deze Overeenkomst en/of als oneerlijk zakelijk gedrag.

vi) de Onderneming heeft de vereiste aanvullende en/of bijgewerkte informatie en/of documentatie niet ontvangen binnen de door de Onderneming vastgestelde termijn.

22.6.1 Onverminderd het bovenstaande kan de Vennootschap de Handelsrekening van de cliënt te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving in de read only modus (handel uitgeschakeld) zetten.

22.7 De cliënt aanvaardt dat de vennootschap zich het recht voorbehoudt de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving, in geval van:

22.7.1 Een aanvraag, bevel, besluit of andere mededeling in verband met een faillissement of liquidatie of ontbinding of staking van de Cliënt;

22.7.2 De Cliënt die zich ertoe verbindt of door de Vennootschap (naar eigen goeddunken) geacht wordt betrokken te zijn bij of pogingen te ondernemen tot arbitrage;

22.7.3 Deze beëindiging wordt vereist door een bevoegde regelgevende autoriteit of instantie of wij zijn hiertoe wettelijk verplicht.

22.7.4 De handelsactiviteit van de Cliënt beïnvloedt op enigerlei wijze de betrouwbaarheid en/of goede werking en/of orde van de Online Handelsfaciliteit van de Vennootschap. De Cliënt handelt op zodanige wijze dat het vermogen van de Onderneming om een effectieve dienstverlening te hebben en/of te bieden wordt geschaad.

22.7.5 Indien de Vennootschap zelf of via een van de Kredietinstellingen of Payment Provider van de Vennootschap van mening is dat een bepaalde transactie als frauduleus kan worden beschouwd;

22.7.6 De cliënt verzuimt of meldt aan de vennootschap zijn hoedanigheid van uiteindelijke begunstigde van meer dan één rekening bij de vennootschap en/of zijn hoedanigheid van gereglementeerd vermogensbeheerder voor rekening van andere cliënten van de vennootschap;

22.7.7 Indien de Vennootschap vermoedt dat de cliënt betrokken is bij witwasactiviteiten of de financiering van terrorisme of andere criminele activiteiten

22.7.8 de cliënt de vennootschap betrekt bij enige vorm van fraude of onwettigheid;

22.7.9 Indien zich een geval van verzuim (hoe ook omschreven) voordoet met betrekking tot de Klant uit hoofde van een andere overeenkomst tussen de Klant en de Vennootschap.

22.8 De beëindiging van de overeenkomst heeft niet tot gevolg dat de verantwoordelijkheden van de Klant ophouden te bestaan; de Klant blijft gehouden tot betaling aan de Vennootschap.

22.8.1 Alle bedragen die aan de Vennootschap verschuldigd zijn.

22.8.2 Alle kosten die voor de Vennootschap voortvloeien uit de beëindiging van de Overeenkomst, en

22.8.3 Alle schade die is ontstaan als gevolg van een schikking.

22.9 De Vennootschap behoudt zich het recht voor om transacties die in strijd worden geacht met het belang van het Kantoor of de Cliënt terug te draaien.

22.10 De Klant begrijpt, stemt ermee in en machtigt hierbij de Onderneming om de hieronder beschreven procedures toe te passen, om zijn/haar Rekening(en) met zijn/haar tegoeden op het moment van de Beëindiging te beëindigen, indien de Onderneming, naar eigen goeddunken, een dergelijke Beëindiging van de Rekening noodzakelijk acht:

22.10.1 Indien de Onderneming de Overeenkomst beëindigt nadat de storting van de Cliënt op zijn/haar Handelsrekening is bijgeschreven, maar de Cliënt sindsdien geen transacties heeft geplaatst, zal de Onderneming de oorspronkelijke storting van de Cliënt terugbetalen met toepassing van de Terugbetalingsprocedure die in detail is beschreven in het gedeelte over het geld van de Cliënt van de Overeenkomst, ongeacht of de Cliënt al dan niet een Terugbetaling heeft aangevraagd.

22.10.2 Als de vennootschap de overeenkomst beëindigt nadat de storting van de cliënt op zijn handelsrekening is bijgeschreven en de cliënt reeds transacties heeft aangegaan, maar er op het moment van de beëindiging van de rekening geen openstaande transacties op de betreffende handelsrekening van de cliënt zijn, zal de vennootschap de opnameprocedure toepassen die in detail wordt beschreven in het hoofdstuk over het geld van de cliënt in de overeenkomst, ongeacht of de cliënt al dan niet een opnameprocedure heeft aangevraagd.

22.10.3 Als de vennootschap de overeenkomst beëindigt nadat de storting van de cliënt op zijn handelsrekening is bijgeschreven en de cliënt reeds transacties heeft verricht, en er op het moment van de beëindiging van de rekening openstaande transacties op de betrokken handelsrekening van de cliënt staan, zal de vennootschap automatisch alle transacties sluiten, ongeacht of de cliënt al dan niet van plan was zijn transacties te sluiten, en vervolgens de opnameprocedure toepassen op het resterende saldo van de rekening, zoals in detail beschreven in het hoofdstuk over het geld van de cliënt in de overeenkomst, en ongeacht of de cliënt al dan niet een verzoek tot opneming heeft ingediend.

22.11 Onverminderd enige andere paragraaf van de paragraaf Beëindiging en Verzuim van de Overeenkomst, indien de Vennootschap vermoedt dat:

i) de Klant zijn verklaringen en garanties heeft geschonden,

ii) de Cliënt aan de Vennootschap onjuiste, onvolledige of valse informatie of documenten heeft verstrekt,

iii) de rekening van de Klant een risico vormt of kan vormen tegen het witwassen van geld en de preventie van terrorismefinanciering of een ander reglementair risico,

iv) de Cliënt misbruik maakt van het Negatief Saldo Beleid van de Vennootschap,

v) de Cliënt de Online Handelsfaciliteit gebruikt en/of Orders geeft of Transacties aangaat binnen de definitie van marktmisbruik (zoals deze term is gedefinieerd in de Wet Marktmisbruik) of op enige andere manier van misbruik, met inbegrip van vertraagde handel en/of gebruik van serverlatentie, koersmanipulatie, tijdmanipulatie of andere praktijken die illegaal zijn en/of worden gebruikt om de Cliënt een oneerlijk voordeel te geven of die de Vennootschap naar eigen goeddunken beschouwt als ongepast en buiten de reikwijdte van deze Overeenkomst en/of als oneerlijk zakelijk gedrag.

vi) de Onderneming de vereiste aanvullende en/of bijgewerkte informatie en/of documentatie niet heeft ontvangen binnen de door de Onderneming vastgestelde termijn De Onderneming kan, maar is niet verplicht, een intern onderzoek instellen om haar vermoedens te verifiëren. Gedurende die tijd kan de maatschappij de rekening opschorten, hetzij door bijkomende stortingen te verbieden, Orders te weigeren, opnames te weigeren of uit te stellen, het saldo terug te storten aan de bron van de storting, bestaande posities te beëindigen en/of elke andere manier die toegestaan of vereist is, met inachtneming van de Toepasselijke Wetgeving. De Cliënt gaat ermee akkoord dat de Vennootschap niet aansprakelijk is voor verlies, schade of kosten van welke aard dan ook die de Cliënt als gevolg van dergelijke gevallen zou kunnen lijden.

22.11.1 De Klant begrijpt en stemt ermee in dat wanneer de Onderneming voldoende redenen heeft om aan te nemen dat de Klant in strijd met de goede trouw heeft gehandeld of betrokken is geweest bij illegale en/of immorele activiteiten en/of in gevallen waarin de voortzetting van de levering van de diensten van de Onderneming kan leiden tot een schending van de reglementaire of andere verplichtingen van de Onderneming, de Onderneming het recht heeft om de toegang van de Klant tot het (de) platform(en) en/of Account(s) tijdelijk en/of permanent op te schorten en/of de Overeenkomst in zijn geheel te beëindigen en/of interne beperkingen op te leggen en/of andere maatregelen te nemen die de Onderneming in de gegeven omstandigheden passend acht.

22.12 De cliënt stemt ermee in dat de vennootschap niet aansprakelijk is voor verlies, schade of kosten van welke aard dan ook die de cliënt kan lijden als gevolg van de beëindiging van de rekening en/of de beperkte toegang van de cliënt tot de online handelsfaciliteit.

22.13 Archivering van Rekeningen

22.13.1 De Onderneming behoudt zich het recht voor de rekening(en) van de Cliënt te deactiveren en te archiveren indien deze rekening(en) voor archivering in aanmerking komt (komen).

22.13.2 Rekeningen zonder resterend saldo en zonder handelsactiviteiten gedurende een periode van 30 opeenvolgende dagen worden door de Onderneming als inactief beschouwd. In dergelijke gevallen behoudt de Vennootschap zich het recht voor om deze Rekening(en) zonder kennisgeving aan de Klant te deactiveren en te archiveren.

22.13.3 De Klant stemt er hierbij mee in en machtigt de Onderneming om zijn/haar Account(s) te deactiveren en te archiveren indien deze Account(s) voldoen aan de criteria beschreven in paragraaf 21.13.2 van de Overeenkomst.

22.13.4 Indien de Klant de rekening opnieuw wenst te activeren, wordt bepaald dat de Onderneming dit naar eigen goeddunken kan doen, op voorwaarde dat de Klant voldoet aan het verzoek om zijn/haar Verificatiedocumenten en/of vereiste informatie bij te werken zoals beschreven in het AML & KYC Beleid.

23. Overmacht

23.1 De Onderneming is niet in overtreding van deze Overeenkomst en is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig verlies of schade geleden door de Klant als gevolg van een gehele of gedeeltelijke mislukking, onderbreking of vertraging in de uitvoering van deze Overeenkomst veroorzaakt door een daad van God, brand, oorlog, burgerlijke onrust, arbeidsconflict, daad van de overheid, staats-, overheids- of supranationale instantie of autoriteit, of een beleggingsbeurs en/of clearinginstelling, het onvermogen om te communiceren met market makers om welke reden dan ook, het uitvallen van een computertransactiesysteem, elke andere storing of uitval van transmissie in communicatievoorzieningen van welke aard dan ook, tussen het Kantoor en de Cliënt of welke derde dan ook, of enige andere reden (al dan niet van soortgelijke aard als een van de bovenstaande) buiten onze redelijke controle (een “Geval van Overmacht”).

23.2 De Cliënt erkent en stemt ermee in dat de Onderneming naar haar redelijk oordeel kan vaststellen dat een geval van overmacht bestaat of op het punt staat te ontstaan; indien dit het geval is, zullen wij u daarvan zo snel als redelijkerwijs mogelijk is in kennis stellen.

23.3 Indien het Bedrijf vaststelt dat een geval van overmacht bestaat of op het punt staat te ontstaan, kan het (onverminderd alle andere rechten uit hoofde van deze Overeenkomst en naar eigen goeddunken) de maatregelen nemen die het noodzakelijk of passend acht in de omstandigheden, en noch het Bedrijf, noch een van zijn directeuren, functionarissen, werknemers, agenten of adviseurs zal aansprakelijk zijn voor enig falen, belemmering of vertraging in de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst of voor het nemen of nalaten van maatregelen uit hoofde van deze alinea.

24. Klachten

24.1 Klanten die een klacht willen indienen moeten dit doen via e-mail, rechtstreeks naar de afdeling Ondersteuning van het Bedrijf, naar het volgende e-mailadres: [email protected].

24.2 Alle Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

24.3 Een Klacht mag geen beledigende taal bevatten die gericht is tegen het Bedrijf of de medewerker(s) van het Bedrijf.

24.4 Procedure

24.4.1 Zodra wij uw Klacht hebben ontvangen, zullen wij u een schriftelijke bevestiging (via e-mail) sturen, waarin wordt bevestigd dat wij uw Klacht hebben ontvangen en deze aan het onderzoeken zijn. U ontvangt deze bevestiging binnen vijf (5) werkdagen.

24.4.2 Wij zullen uw Klacht onderzoeken en u binnen twee (2) maanden antwoorden, u informeren over het resultaat van ons onderzoek en u onze definitieve reactie op uw Klacht geven.

24.5 Tijdsbeperkingen.

24.5.1 Klachten over de uitvoering van orders (i) prijs, (ii) kosten, (iii) snelheid en (iv) methode moeten binnen twee (2) werkdagen na de uitvoering van de problematische order schriftelijk bij het Bedrijf worden ingediend.

24.5.2 Geen enkele klacht is geldig indien deze wordt ingediend na zes maanden na het vermeende optreden ervan en wordt geacht volledig te zijn geregeld bij het verstrijken van de genoemde periode van 6 maanden. De Klant doet hierbij afstand van alle rechten die hij kan hebben, inclusief het recht om een klacht of claim of beschuldiging in te dienen buiten de toegestane termijn van zes maanden vanaf de dag dat de genoemde vermeende gebeurtenis plaatsvond, ongeacht de aard van de gebeurtenis (d.w.z. handel, terugbetaling, enz.) of de omvang van de Klacht.

25. Verklaring van de Cliënt

25.1 De Cliënt garandeert en verklaart aan de Vennootschap dat:

25.1.1 De Klant meerderjarig is (zoals gedefinieerd in deze Overeenkomst), gezond van geest is en in staat is verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar eigen daden.

25.1.2 De Klant naar behoren gemachtigd is om deze Overeenkomst aan te gaan, opdrachten, instructies en verzoeken te geven, een Gemachtigde te benoemen en zijn/haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen.

25.1.3 De Klant is een persoon die het Registratieproces heeft voltooid of, indien de Klant een rechtspersoon is, de persoon die de registratie namens de Klant heeft voltooid, is daartoe naar behoren gemachtigd en heeft de bevoegdheid om die rechtspersoon aan deze Overeenkomst te binden.

25.1.4 De Klant is geen werknemer, directeur, medewerker, agent, verwant, of anderszins verbonden met de Vennootschap, andere entiteiten in de Vennootschap of een gelieerde onderneming daarvan.

25.1.5 De Cliënt is geen werknemer van een onderneming waarvan de effecten een onderliggende waarde zijn van een door de Vennootschap aangeboden CFD.

25.1.6 De cliënt heeft de Risicobekendmaking gelezen en is zich er volledig van bewust dat er een risico bestaat om geld te verliezen bij het verhandelen van Financiële Instrumenten en is volledig verantwoordelijk voor een dergelijk verlies. Met betrekking tot de verliezen van de cliënt heeft hij/zij geen enkele vordering tegen de vennootschap of een van haar partners of hun respectieve bestuurders, functionarissen of werknemers.

25.1.7 Alle gegevens die door de cliënt aan de vennootschap zijn verstrekt tijdens het registratieproces of op enig moment daarna, inclusief als onderdeel van een betalingstransactie, zijn juist, up-to-date, correct en volledig en komen overeen met de naam/namen op de credit/debitcard(s) of andere betaalrekeningen die worden gebruikt om geld te storten of te ontvangen op de rekening van de cliënt.

25.1.8 Alle handelingen uit hoofde van deze Overeenkomst zullen niet in strijd zijn met enige wet, regelgeving of regel die van toepassing is op de Cliënt of op het rechtsgebied waar de Cliënt woonachtig is, of enige overeenkomst waaraan de Cliënt is gebonden of waardoor een van de activa of fondsen van de Cliënt wordt beïnvloed.

25.1.9 De Cliënt heeft het specifieke type dienst en Financieel Instrument gekozen, rekening houdend met zijn totale financiële situatie en hij acht deze investering redelijk onder deze omstandigheden.

25.1.10 De Cliënt handelt voor zichzelf en niet als vertegenwoordiger of trustee van een derde persoon, tenzij de Cliënt, ten genoegen van de Vennootschap en naar eigen goeddunken, en/of een volmacht heeft overgelegd die de Cliënt in staat stelt op te treden als vertegenwoordiger of trustee van een derde persoon.

25.1.11 Alle fondsen gestort door de cliënt op zijn effectenrekening behoren toe aan de cliënt, zijn vrij van enig retentierecht, last, pand of enige andere bezwaring en werden door de cliënt niet rechtstreeks of onrechtstreeks verkregen uit illegale activiteiten. Indien de Onderneming redelijkerwijs vermoedt dat de cliënt de bovenstaande garantie schendt, kan zij, zonder afbreuk te doen aan haar andere rechten op grond van deze overeenkomst en het toepasselijk recht, de rekening bevriezen, hetzij door bijkomende stortingen te verbieden, Orders te weigeren en/of opnemingsverzoeken te weigeren of uit te stellen, bestaande posities te beëindigen en/of alle andere middelen die zij op grond van het toepasselijk recht mag of moet aanwenden. De Cliënt aanvaardt dat de Vennootschap niet aansprakelijk is voor verlies, schade of kosten van welke aard ook die de Cliënt als gevolg van dergelijke gevallen zou kunnen lijden.

25.1.12 De cliënt erkent dat alle Transacties uitsluitend zullen worden verricht via het (de) door de Vennootschap ter beschikking gestelde Handelsplatform(s) en dat de Financiële Instrumenten niet overdraagbaar zijn naar welk ander(e) Handelsplatform(s) dan ook.

25.1.13 De cliënt verbindt zich ertoe het Handelsplatform niet te gebruiken en/of geen Order te geven of Transactie te verrichten binnen de definitie van marktmisbruik (zoals deze term is gedefinieerd in de Wet Marktmisbruik 116(I)/2005) of op enige andere onrechtmatige wijze, met inbegrip van lag trading en/of gebruik van server latency, prijsmanipulatie, tijdmanipulatie of enige andere praktijken die illegaal zijn en/of worden gebruikt om de cliënt een oneerlijk voordeel te geven of die de Vennootschap naar eigen goeddunken beschouwt als ongepast en buiten de reikwijdte van deze overeenkomst en/of als oneerlijk zakelijk gedrag.

25.1.14 De cliënt zal niet toestaan dat een derde (met inbegrip van een familielid) zijn/haar rekening, toegangscodes of identiteit gebruikt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de diensten (met inbegrip van het storten van geld van derden) of het handelsplatform en de cliënt is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die op zijn/haar rekening worden ondernomen door een derde met behulp van de toegangscodes van de cliënt.

25.1.15 De klant is als enige verantwoordelijk voor alle telecommunicatienetwerken en internettoegangsdiensten en andere toestemmingen en vergunningen die vereist zijn in verband met zijn/haar gebruik van de website, het handelsplatform en de diensten. De klant is verantwoordelijk voor alle toegangs- en servicekosten die nodig zijn om verbinding te maken met de Website en het Handelsplatform en aanvaardt alle kosten die voortvloeien uit de toegang tot dergelijke systemen. De klant aanvaardt verder alle risico's in verband met het gebruik en de opslag van informatie op zijn/haar persoonlijke computer of op enige andere computer of elektronisch apparaat waarmee de klant toegang krijgt tot de website, het handelsplatform en de diensten.

25.1.16 De klant zal passende bescherming implementeren, beheren en handhaven met betrekking tot de beveiliging en controle van de toegang tot zijn/haar computer, en tegen computervirussen of andere soortgelijke schadelijke of ongepaste materialen, apparaten, informatie of gegevens.

25.1.17 De Klant zal geen daden stellen of gedrag vertonen die de reputatie van de Vennootschap schaden.

25.1.18 Om via e-mail met de Vennootschap te communiceren, zal de Klant uitsluitend het e-mailadres gebruiken dat hij tijdens het registratieproces aan de Vennootschap heeft verstrekt.

25.1.19 De Klant erkent dat hem door of namens de Vennootschap geen verklaringen zijn gedaan die hem op enigerlei wijze hebben aangezet of overgehaald om deze Overeenkomst aan te gaan.

25.1.20 De Klant erkent en stemt ermee in dat de zakelijke relatie tussen de Klant en de Onderneming aanvangt zodra de Klant de Gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

26. Interpretatie van de voorwaarden

26.1 Tenzij anders aangegeven, hebben de gedefinieerde termen in de Gebruiksvoorwaarden een specifieke betekenis en kunnen zij naargelang het geval in het enkelvoud of meervoud worden gebruikt.

26.2 Toegangscode(s): de gebruikersnaam en het wachtwoord dat door de Onderneming aan de Cliënt is gegeven voor toegang tot het Handelsplatform en/of de Ledenruimte.

26.3 Rekening: De unieke rekening die voor een cliënt wordt aangemaakt wanneer deze een handelsrekening opent bij de Vennootschap.

26.4 Rekeningoverzicht: een periodiek overzicht van de transacties die op een rekening zijn bijgeschreven of afgeboekt.

26.5 Overeenkomst: deze Overeenkomst, met inbegrip van alle bijlagen, aanhangsels, addenda, bijlagen, schema's en bijlagen en wijzigingen, zoals deze van tijd tot tijd van kracht kunnen zijn en van tijd tot tijd gewijzigd en aangepast kunnen worden.

26.6 Vraagprijs: de prijs waartegen de Vennootschap bereid is een financieel instrument te verkopen.

26.7 Saldo of Kassaldo: de op een effectenrekening beschikbare middelen die voor het verhandelen van financiële instrumenten kunnen worden gebruikt.

26.8 Balansvaluta of Winstvaluta: de valuta waarin de handelsrekening luidt; alle kosten, met inbegrip van spreads, commissies en swaps, worden in deze valuta berekend.

26.9 Basisvaluta: de eerste valuta in het valutapaar, bijvoorbeeld in het valutapaar EUR/USD is de basisvaluta EUR.

26.10 Biedprijs: de prijs waartegen de Onderneming bereid is een financieel instrument te kopen.

26.11 Gesloten positie: het tegenovergestelde van een open positie, waardoor deze teniet wordt gedaan en de initiële blootstelling wordt geëlimineerd. Aldus wordt winst of verlies verrekend.

26.12 Website van de Onderneming: de website van de Onderneming: greencapitalztrade.com.

26.13 Contract: elk contract, tenzij de context anders vereist, mondeling of schriftelijk, voor de aan- of verkoop van een grondstof, effect, valuta of enig ander Ondersteund Financieel Instrument of eigendom, met inbegrip van maar niet beperkt tot afgeleide contracten, zoals CFD's of andere daarmee verband houdende transacties, aangegaan door en tussen de Vennootschap en haar Cliënt(en).

26.14 Contract for Difference (CFD): een contract tussen de Cliënt en de Vennootschap voor het verschil tussen de waarde van een Onderliggend Instrument op het moment van opening van de Transactie en de waarde van dat Onderliggend Instrument op het moment van sluiting van de Transactie, inclusief eventuele renteaanpassingen (inclusief spread) of Overnight Financiering, indien van toepassing.

26.15 Corporate Actions: alle handelingen van de emittent, waarvan de genoteerde effecten verbonden zijn aan de financiële instrumenten die via de handelsplatformen van de Vennootschap worden verhandeld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gevallen van: (i) aandelensplitsing en omgekeerde splitsing, (ii) consolidatie, (iii) claimemissie, (iv) fusie en overname, (v) dividenden, (vi) spin-offs.

26.16 Tegenvaluta: de tweede valuta in een valutapaar, bijvoorbeeld in het valutapaar EUR/USD is de variabele valuta de USD.

26.17 Opgegeven prijs: de prijs die de cliënt heeft gevraagd voor een marktorder, prijsklasse- of limietorder en hangende of een invoerorder.

26.18 Slapende rekening: een rekening waarop gedurende een vastgestelde periode van ten minste 90 (negentig) kalenderdagen geen activiteit heeft plaatsgevonden (handel/opname/storting).

26.19 Ingangsdatum: de datum waarop de overeenkomst in werking treedt; een datum waarop de cliënt een zakelijke relatie met de vennootschap aangaat.

26.20 Elektronisch handelsplatform: online elektronisch handelsplatform dat door de Vennootschap beschikbaar wordt gesteld aan haar Cliënten voor het plaatsen van Orders, het opvragen van Koersnoteringen voor Transactie(s) en/of Contract(en), het ontvangen van koersinformatie en marktgerelateerde wetgeving en het realtime herwaarderen van hun open posities, via internet, waar Transacties en/of Contracten in Financiële Instrumenten kunnen worden verwerkt door middel van Transactie Verzoeken en Transactie Reacties, Settlement Trade Confirmations kunnen worden uitgegeven, Rekeningen kunnen worden beheerd en historische gegevens kunnen worden opgeslagen en beheerd.

26.21 Equity: het saldo + krediet plus of minus winst of verlies dat uit een open positie voortvloeit.

26.22 Plaats van uitvoering: een gereglementeerde markt, een multilaterale handelsfaciliteit, een market maker of een andere liquiditeitsverschaffer of een entiteit die in een derde land een soortgelijke functie vervult als een van de voornoemde.

26.23 Financiële Instrumenten: alle instrumenten die de Vennootschap mag aanbieden, vermeld in de sectie Omvang van de Diensten van deze Overeenkomst.

26.24 Overmacht: elke gebeurtenis buiten de redelijke controle van het Bedrijf, waardoor het Bedrijf zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet kan nakomen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: overmacht (zoals, maar niet beperkt tot, branden, explosies, aardbevingen, droogte, vloedgolven en overstromingen); oorlog, vijandelijkheden (al dan niet verklaard), invasie, handeling van buitenlandse vijanden, mobilisatie, vordering, embargo, rebellie, revolutie, opstand, militaire of usurperende macht, burgeroorlog, oproer, onlusten, stakingen, bedrijfsstakingen, uitsluitingen, wanorde en daden of dreigingen van terrorisme; handelingen en voorschriften van overheids- of supranationale instanties of autoriteiten die, naar het oordeel van de Vennootschap, de Vennootschap beletten een ordelijke markt te handhaven in een of meer van de Financiële Instrumenten of CFD's ten aanzien waarvan de Vennootschap handelt op het (de) Handelsplatform(en); het optreden van een excessieve beweging in het niveau van een Transactie en/of Financiële Markt en/of Onderliggend Instrument of de anticipatie van de Vennootschap op het optreden van een dergelijke beweging; elke storing of uitval van transmissie-, communicatie- of computerfaciliteiten, onderbreking van de stroomvoorziening, of uitval van elektronische of communicatieapparatuur; of het falen van een relevante leverancier, financiële instelling tussenpersoon, agent of opdrachtgever van de Vennootschap, bewaarder, subbewaarder, handelaar, beurs, feed provider, clearing house of regelgevende of zelfregulerende organisatie, om welke reden dan ook, om zijn verplichtingen na te komen.

26.25 Vrije marge: middelen die beschikbaar zijn voor het openen van een positie. Het wordt berekend als: Vrije Marge = Eigen Vermogen - Marge.

26.26 Hefboomwerking: de praktijk om een marge te gebruiken om het potentiële rendement van een belegging te verhogen, waardoor ook het potentiële verlies symmetrisch toeneemt. Handelen met hefboomkapitaal betekent dat de cliënt kan handelen in bedragen die aanzienlijk hoger zijn dan de middelen die hij/zij heeft geïnvesteerd en die alleen als marge dienen.

26.27 Limietorder: een instructie om een Transactie te openen of te sluiten tegen een prijs die in de toekomst beschikbaar kan zijn en die wordt uitgevoerd in overeenstemming met het Orderuitvoeringsbeleid van de Vennootschap.

26.28 Lot: de eenheid die het volume van een transactie vertegenwoordigt. Er dient te worden opgemerkt dat 1 lot gelijk is aan 100.000 eenheden basisvaluta, bijvoorbeeld 1 lot in EUR/USD is gelijk aan EUR 100.000; daarom is 0,1 van een lot 10.000 eenheden basisvaluta. De lotgrootte varieert per symbool.

26.29 Markt: elke gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit waarop onderliggende instrumenten worden verhandeld.

26.30 Marktorder: een order waarbij de Vennootschap alles in het werk stelt om deze tegen de beste beschikbare prijs uit te voeren. In het algemeen zal dit order onmiddellijk worden uitgevoerd. De prijs waartegen een marktorder wordt uitgevoerd is echter niet gegarandeerd en kan worden uitgevoerd tegen een slechtere of betere prijs.

26.31 Mark-up: de extra spread die wordt toegevoegd aan de bied- en laatkoersen die van de verschillende liquiditeitsverschaffers worden ontvangen.

27.32 Marge of gebruikte marge: de vastgelegde middelen voor het handhaven van een open positie.

26.33 Margin call: de situatie die zich voordoet wanneer het eigen vermogen van de rekening op het punt staat onder de vereiste marge te dalen die nodig is om een open positie te handhaven.

26.34 Margeniveau: de verhouding tussen het eigen vermogen en de marge, berekend als Margeniveau = eigen vermogen / marge.

26.35 Negatieve slippage: het verschil tussen de verwachte uitvoeringsprijs van een order en de prijs waartegen de order daadwerkelijk wordt uitgevoerd. In dit geval wordt de order tegen een slechtere prijs uitgevoerd.

26.36 Online handelsfaciliteit: zowel de beveiligde ledenruimte van de cliënt als het MT5 handelsplatform.

26.37 Open positie: een transactie of contract dat voortvloeit uit een uitgevoerde order en dat nog steeds van kracht is, niet afgewikkeld, niet afgesloten, door het aannemen van variërende winst of verlies in overeenstemming met de prijsbewegingen van financiële instrumenten.

26.38 Over-the-Counter (OTC): handel in financiële instrumenten rechtstreeks tussen twee partijen, buiten een beursomgeving.

26.39 Partij: verwijst naar de Vennootschap en/of haar Cliënt(en), al naar gelang het geval, zoals blijkt uit de context waarin de term in deze Overeenkomst wordt gebruikt; de Vennootschap en haar Cliënt(en) kunnen in deze Overeenkomst gezamenlijk worden aangeduid als de “Partijen”.

26.40 Pending Order of Entry Order: een koopstop, of verkoopstop, of kooplimiet, of verkooplimiet. Een order die op een later tijdstip en tegen een door de Cliënt opgegeven prijs moet worden uitgevoerd.

26.41 Politiek prominente persoon: een natuurlijke persoon die zijn verblijfplaats heeft in een lidstaat van de Europese Unie of in derde landen en die een prominente publieke functie bekleedt of heeft bekleed, of een van zijn directe familieleden of personen die bekend staan als naaste medewerkers van deze persoon.

26.42 Positieve uitglijder: het verschil tussen de verwachte uitvoeringsprijs van een order en de prijs waartegen de order daadwerkelijk wordt uitgevoerd. In dit geval wordt de order tegen een betere prijs uitgevoerd.

26.43 Koersgat: een gebied op een grafiek waar de prijs van een financieel instrument sterk omhoog of omlaag is gegaan met weinig of geen handel ertussen. Hierdoor vertoont de grafiek van de activa een 'gat' in het normale koerspatroon.

26.44 Prijsbereik of limietorder: een order om een financieel instrument tegen een bepaalde prijs te verkopen of een financieel instrument tegen een bepaalde prijs te kopen.

26.45 Read - only Status:Als de rekening op Read-only Status staat, betekent dit dat er GEEN handelsactiviteit kan worden uitgevoerd door en/of voor rekening van de Cliënt. De Cliënt kan geen posities openen of bestaande posities sluiten, maar hij/zij kan inloggen op zijn/haar rekening en zijn/haar handelsgeschiedenis lezen.

26.46 Registratieprocedure: of online rekeningopeningsprocedure: de aanvraag van de cliënt om een rekening bij de vennootschap te openen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verstrekken van de persoonlijke en financiële gegevens van de cliënt en de identificatie en verificatie van de cliënt door de vennootschap, hetgeen resulteert in de opening van een rekening of de afwijzing van de aanvraag.

26.47 Stop Loss: een instructie die aan een open order wordt gekoppeld indien het een marktorder betreft en een instructie die aan een prijsklasse- of limietorder wordt gekoppeld vóór uitvoering om het verlies te beperken. In het geval van een marktorder kan negatieve of positieve slippage optreden.

26.48 Spread: het verschil tussen de bied- en laatprijzen die op de handelsplatforms van de Vennootschap worden genoteerd.

26.49 Swap: de overnight rente die op de open positie wordt gecrediteerd of gedebiteerd.

26.50 Take Profit: een instructie die is gekoppeld aan een open order indien het een marktorder betreft en een instructie die is gekoppeld aan een prijsklasse- of limietorder vóór uitvoering om de winst veilig te stellen. In het geval van een marktorder kan negatieve of positieve slippage optreden.

26.51 Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden die de relatie van de Vennootschap met haar Cliënten regelen.

26.52 Handelsrekening: de rekening, met een uniek nummer, die door een cliënt wordt aangehouden voor de handel in financiële instrumenten via het (de) handelsplatform(en) van de Vennootschap.

26.53 Trailing Stop: een stop loss order in termen van punten (pips) onder de marktprijs voor een long positie en boven de marktprijs voor een short positie. De trailing stop prijs wordt aangepast als de prijs fluctueert.

26.54 Valutadatum: de leveringsdatum van de fondsen.

26.55 Werkdag: elke dag waarop de banken open zijn voor zaken.

Start handel
met onze Web handelaar

Nu beginnen