Voorwaarden voor sociale handel

1. Voorwaarden voor sociale handel

1.1 De Onderneming levert online en mobiele financiële diensten aan u (de “Diensten van de Onderneming”) met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden en/of overeenkomsten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Cliëntenovereenkomst, Beleid inzake Risicobekendmaking, Privacybeleid, evenals andere regels, overeenkomsten en beleid beschikbaar op de website, die u bent aangegaan bij het aanmaken van uw Handelsrekening of die u op enige andere wijze bent aangegaan met de Onderneming met betrekking tot de Diensten (gezamenlijk de “Dienstenovereenkomst” ).

1.2 Deze Voorwaarden voor sociale handel (de “Voorwaarden”) regelen alle handelingen met betrekking tot de door de Onderneming aangeboden functie voor sociale handel op grond waarvan u de mogelijkheid hebt om te interageren, andere handelaren te volgen en te kopiëren door gebruik te maken van informatie en/of sociale handelsfuncties die op onze site worden verstrekt en/of beschikbaar worden gesteld (“Sociale handel” of “CopyTrading”).

1.3 Deze voorwaarden moeten zorgvuldig worden gelezen in combinatie met de klantenovereenkomst van de onderneming voordat u de functie Social Trading gebruikt. Door deze Voorwaarden te accepteren, erkent u onvoorwaardelijk dat u deze Voorwaarden en de Klantovereenkomst die van toepassing zijn op uw handelsaccount, zoals deze te vinden is op de Site van de Onderneming, hebt gelezen en begrepen en dat u van plan bent hieraan wettelijk gebonden te zijn.

1.4 Woorden en termen die niet specifiek gedefinieerd zijn in deze Voorwaarden hebben dezelfde betekenis als in de Cliëntenovereenkomst.

2. Toepassingsgebied van Social Trading

2.1 Door gebruik te maken van de Social Trading functie gaat u akkoord met het gebruik van de beleggingsbeheerdienst van de onderneming.

2.2 Wij zijn jegens u verantwoordelijk voor de levering van de Copy Trading Services en voor de uitvoering van alle instructies die door de Copy Trading Service worden gegenereerd en de rapportage aan u over de resulterende transacties. Alle prestatiegerelateerde gegevens worden automatisch bijgewerkt en zijn toegankelijk via uw cliëntenportaal/handelsrekening.

2.3 Bij uw beslissing om een specifieke handelaar of handelaren te kopiëren en/of een bepaalde strategie te volgen, hebt u uw gehele financiële situatie, inclusief financiële verplichtingen, in overweging genomen en begrijpt u dat het gebruik van de Social Trading Feature zeer speculatief is en dat u aanzienlijke verliezen kunt lijden die het bedrag dat u gebruikt om een handelaar of handelaren te kopiëren te boven gaan.

2.4 U bent zich volledig bewust van het feit dat bij het maken van een beslissing om een specifieke handelaar te kopiëren, het openen en sluiten van transacties op uw rekening zal gebeuren zonder uw handmatige tussenkomst, door middel van geautomatiseerde handelsuitvoering.

2.5 Daarom machtigt u hierbij de Onderneming om Social Trading Features te beperken en/of in te houden op basis van de voortdurende beoordelingen van de Onderneming in overeenstemming met haar beleid en procedures. Verder machtigt u ons om alle acties uit te voeren die door de handelaar of strategie die u heeft gekozen om te kopiëren, worden ondernomen. Deze acties worden automatisch uitgevoerd zodra ze door u zijn geïnitieerd en vereisen geen voorafgaande goedkeuring van lopende activiteiten/gekopieerde transacties.

2.6 Als u besluit een specifieke handelaar te kopiëren, begrijpt u dat u de parameters moet specificeren die overeenkomen met uw risicobereidheid.

2.7 U kunt te allen tijde stoppen met het kopiëren van een handelaar. Zodra u stopt met het kopiëren van een handelaar, worden alle huidige open posities met betrekking tot de genoemde strategie gesloten en worden alle beschikbare toegewezen fondsen met betrekking tot de strategie automatisch overgebracht naar uw portefeuille. De strategie wordt gearchiveerd en zal niet langer deel uitmaken van de prestaties van uw portefeuille. U hebt wel de mogelijkheid om de handelaar op elk moment opnieuw te kopiëren. Als u extra transacties in uw rekening plaatst of een door de Social Trading Feature gegenereerde order wijzigt of annuleert, kunt u een wezenlijk ander resultaat behalen dan de gebruiker die u kopieerde. Opnames kunnen ook wezenlijk andere resultaten genereren dan die van de gebruiker die u hebt gekopieerd, aangezien dit van invloed kan zijn op de CopyTrading-verhoudingen die in artikel 3.5. van deze Voorwaarden zijn gespecificeerd.

2.8 Het aanbieden van de Social Trading Feature vormt geen beleggingsadvies van onze kant. U gebruikt de CopyTrading Service op eigen risico en het Bedrijf en haar gelieerde ondernemingen, werknemers, klanten en agenten zijn niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die u kunt lijden als gevolg van uw gebruik van dergelijke functies.

2.9 Bij het gebruik van de Social Trading zal de gevolgde Trader gebruik maken van het Classic model waardoor u een spreadopslag in rekening wordt gebracht op elke transactie die u kopieert. Deze opslag zal door de Handelaar worden genomen. Ter verduidelijking: de onderneming heeft geen zeggenschap over de handelaar.

3. Risico openbaarmaking

De Social Trading Feature is gekoppeld aan verschillende risico's en u wordt dringend verzocht de volgende risico's zorgvuldig te lezen en te overwegen voordat u gebruik maakt van de CopyTrading Service:

3.1 Geautomatiseerde handelsuitvoering waarbij transacties op uw rekening worden geopend en gesloten zonder uw handmatige tussenkomst.

3.2 Bij het maken van een beslissing om een specifieke handelaar of handelaren te kopiëren en/of een bepaalde strategie te volgen, hebt u uw gehele financiële situatie overwogen, inclusief financiële verplichtingen, en begrijpt u dat het gebruik van de Sociale Handelsfuncties zeer speculatief is en dat u aanzienlijke verliezen kunt lijden die het bedrag dat is gebruikt om een handelaar of handelaren te kopiëren overschrijden.

3.3 Social Trading Features worden door ons uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden. Wij en onze gelieerde ondernemingen en hun werknemers en agenten, alsmede handelaren die de sociale handelsfuncties gebruiken, zijn geen beleggings- of financiële adviseurs. ALS U BELEGGINGSBESLISSINGEN NEEMT OP BASIS VAN INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS OP ONZE SITE OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE SOCIAL TRADING FEATURE, DOET U DIT OP EIGEN RISICO EN ZIJN HET BEDRIJF EN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, HUN WERKNEMERS EN AGENTEN NIET AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE VERLIEZEN DIE U KUNT LIJDEN.

3.4 U DIENT GEEN INVESTERINGSBESLISSING TE NEMEN ZONDER EERST UW EIGEN ONDERZOEK UIT TE VOEREN. U BENT UITSLUITEND EN ALLEEN VERANTWOORDELIJK VOOR HET BEPALEN OF EEN BELEGGING, OF STRATEGIE, OF ENIG ANDER PRODUCT OF DIENST VOOR U PASSEND OF GESCHIKT IS OP BASIS VAN UW BELEGGINGSDOELSTELLINGEN EN PERSOONLIJKE EN FINANCIËLE SITUATIE.

3.5 De posities van een gekopieerde handelaar (met betrekking tot een van onze financiële instrumenten) worden gekopieerd in een pro rata verhouding van de gekopieerde transactie tot het gerealiseerde eigen vermogen van de gekopieerde handelaar als basis voor de verhoudingen van de gekopieerde transacties. Dergelijke posities hebben zoveel mogelijk dezelfde hefboomwerking, stop loss en take profit.

3.6 In het verleden behaalde resultaten van onze gebruikers, risicoscores, statistieken en alle andere informatie met betrekking tot gebruikers die op onze website en applicaties verschijnen, zijn niet indicatief voor toekomstige resultaten en moeten worden beschouwd als hypothetisch, zoals hieronder vollediger wordt beschreven. Het is belangrijk te begrijpen dat risicoscores, statistische informatie en historische prestaties geen garantie zijn voor toekomstige prestaties. ER WORDT GEEN VERKLARING OF GARANTIE GEGEVEN DAT EEN REKENING WINSTEN OF VERLIEZEN ZAL OF WAARSCHIJNLIJK ZAL BEHALEN DIE VERGELIJKBAAR ZIJN MET DE GETOONDE EN/OF DAT EEN RISICOSCORE VAN EEN GEKOPIEERDE GEBRUIKER IN FEITE NIET HOGER ZAL ZIJN. Wanneer u de inhoud, portefeuille, financiële prestatiegegevens, meningen of adviezen van een andere geregistreerde gebruiker bekijkt, mag u er niet van uitgaan dat de gebruiker onbevooroordeeld, onafhankelijk of gekwalificeerd is om financiële informatie of meningen te verstrekken.

3.7 IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN EN/OF RISICOSCORES MOETEN WORDEN BESCHOUWD ALS HYPOTHETISCHE RESULTATEN. HYPOTHETISCHE RESULTATEN HEBBEN VEEL INHERENTE BEPERKINGEN. ER WORDT GEEN VERKLARING OF GARANTIE GEGEVEN DAT EEN REKENING WINSTEN OF VERLIEZEN ZAL OF WAARSCHIJNLIJK ZAL BEHALEN DIE VERGELIJKBAAR ZIJN MET DE GETOONDE RESULTATEN UIT HET VERLEDEN OF DE RISICOSCORE. DE WERKELIJKE PROCENTUELE WINSTEN/VERLIEZEN VAN BELEGGERS ZULLEN VARIËREN AFHANKELIJK VAN VELE FACTOREN, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT: BEGINREKENINGSALDI (STORTINGEN EN OPNAMES), MARKTGEDRAG, DE REKENINGINSTELLINGEN VAN DE BELEGGER EN DE WERKELIJKE PRESTATIES VAN DE GEKOPIEERDE GEBRUIKER.

3.8 BIJGEVOLG ZIJN ER VAAK GROTE VERSCHILLEN TUSSEN DE HYPOTHETISCHE/EERDER BEHAALDE RESULTATEN EN DE WERKELIJKE RESULTATEN DIE VERVOLGENS DOOR EEN BEPAALD HANDELSPROGRAMMA WORDEN BEHAALD. EEN VAN DE BEPERKINGEN VAN HYPOTHETISCHE RESULTATEN IS DAT DEZE OVER HET ALGEMEEN ACHTERAF WORDEN OPGESTELD. BOVENDIEN HOUDT HYPOTHETISCHE HANDEL GEEN FINANCIEEL RISICO IN, EN GEEN ENKEL HYPOTHETISCH HANDELSRESULTAAT KAN VOLLEDIG REKENING HOUDEN MET DE IMPACT VAN FINANCIËLE RISICO'S BIJ WERKELIJKE HANDEL. HET VERMOGEN OM VERLIEZEN TE WEERSTAAN OF OM ONDANKS HANDELSVERLIEZEN VAST TE HOUDEN AAN EEN BEPAALD HANDELSPROGRAMMA ZIJN BIJVOORBEELD BELANGRIJKE PUNTEN DIE DE WERKELIJKE HANDELSRESULTATEN EVENEENS NEGATIEF KUNNEN BEÏNVLOEDEN. ER ZIJN TALRIJKE ANDERE FACTOREN IN VERBAND MET DE MARKTEN IN HET ALGEMEEN OF MET DE UITVOERING VAN EEN SPECIFIEK HANDELSPROGRAMMA DIE NIET VOLLEDIG IN AANMERKING KUNNEN WORDEN GENOMEN BIJ HET OPSTELLEN VAN HYPOTHETISCHE RESULTATEN EN DIE ALLE DE WERKELIJKE HANDELSRESULTATEN NEGATIEF KUNNEN BEÏNVLOEDEN.

3.9 GEEN ENKEL ASPECT VAN DE OP ONZE WEBSITES VERSTREKTE EN/OF BESCHIKBAAR GESTELDE INFORMATIE EN/OF SOCIAL TRADING FUNCTIE IS BEDOELD OM BELEGGINGS-, BELASTING- OF ANDER FINANCIEEL GERELATEERD ADVIES TE VERSTREKKEN, OF DIENT TE WORDEN OPGEVAT ALS ZODANIG. U DIENT DERGELIJKE INHOUD EN/OF EEN DERGELIJKE FUNCTIE NIET TE BESCHOUWEN ALS EEN VERVANGING VAN PROFESSIONEEL FINANCIEEL EN/OF BELEGGINGSADVIES. ALS U ERVOOR KIEST OM TRANSACTIES AAN TE GAAN OP BASIS VAN INHOUD OP DE WEBSITE EN/OF ERVOOR KIEST OM SPECIFIEKE HANDELAREN EN/OF TRANSACTIES TE KOPIËREN, DAN ZIJN DERGELIJKE BESLISSINGEN EN TRANSACTIES EN ALLE DAARUIT VOORTVLOEIENDE GEVOLGEN UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID. HOEWEL INDIVIDUELE DEELNEMERS BELEGGINGSADVIES OF MENINGEN KUNNEN GEVEN EN/OF EEN TRANSACTIE KUNNEN UITVOEREN DIE VERVOLGENS DOOR ANDERE HANDELAREN KAN WORDEN GEKOPIEERD, ZIJN DERGELIJKE ADVIEZEN, MENINGEN OF TRANSACTIES NIETS MEER DAN UITWISSELINGEN TUSSEN PERSONEN DIE ANONIEM OF NIET IDENTIFICEERBAAR KUNNEN ZIJN OF EENVOUDIGWEG DE UITVOERING VAN EEN TRANSACTIE DOOR DERGELIJKE HANDELAREN. HET BEDRIJF EN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN GEVEN GEEN BELEGGINGSADVIES, DIRECT, INDIRECT, IMPLICIET OF OP WELKE MANIER DAN OOK, DOOR DERGELIJKE INFORMATIE EN/OF FUNCTIES AAN U BESCHIKBAAR TE STELLEN. U DIENT ALLE INFORMATIE DIE HIER WORDT VERZAMELD EN/OF DE FUNCTIES VOOR SOCIALE HANDEL ALLEEN TE GEBRUIKEN ALS UITGANGSPUNT VOOR UW EIGEN ONAFHANKELIJK ONDERZOEK EN HET NEMEN VAN INVESTERINGSBESLISSINGEN.

4. Privacy - Inhoud en persoonlijke gegevens

4.1 Deze sectie legt uit op welke wijze wij niet-openbare informatie over onze klanten verzamelen en bewaren (zoals uw volledige naam, adres, geboortedatum, identificatienummer, paspoorten, identiteitskaart, rijbewijs, sofi-nummer en/of ander identificatienummer en uw betaalmiddelen zoals uw creditcard, e-wallet, bankrekeninggegevens etc. (gezamenlijk uw “Persoonlijk Identificeerbare Informatie”). De Persoonlijk Identificeerbare Informatie zal worden gebruikt, opgeslagen, verwerkt en behandeld in overeenstemming met de nationale toepasselijke wet- en regelgeving en het Privacybeleid, beschikbaar op de Site.

4.2 Door deze Voorwaarden te aanvaarden, gaat u ermee akkoord en erkent u dat de volgende informatie en inhoud wordt beschouwd als niet-vertrouwelijke en niet-merkgebonden informatie (anders dan uw persoonlijke gegevens zoals hieronder beschreven, gezamenlijk de 'Inhoud'): uw gebruikersnaam, uw foto/avatar (indien verstrekt), uw staat van verblijf, geslacht, netwerken, lijst van gebruikers die u volgen, gebruikers die u kopiëren enz, lijst van gebruikers die u volgt of kopieert, en alle netwerkstatussen/posts/blogs en alle andere inhoudsopties die onze gebruikers in staat stellen onderling te communiceren, met inbegrip van maar niet beperkt tot inhoud en informatie die u op de community van het bedrijf plaatst en die u hebt gekozen om met 'iedereen' te delen.

4.3 Alle resultaten van portefeuille- en handelsinformatie worden beschouwd als niet-vertrouwelijke en niet-merkgebonden informatie en als eigendom van de Onderneming. Door deze Inhoud te verstrekken, verleent u ons specifiek een niet-exclusieve, onherroepelijke, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om uw Inhoud of een deel daarvan te gebruiken, te kopiëren, te dupliceren, op te slaan, te presenteren en/of te publiceren, en het staat ons vrij om deze Inhoud te gebruiken op welke manier of in welke media dan ook, op onbeperkte basis en zonder enige toerekening of royalty's of andere vergoeding aan u, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, binnen of buiten onze website, advertenties, in gedrukte media, kranten.

4.4 Als onderdeel van het Social Trading Feature netwerk delen handelaren die ervoor kiezen deel uit te maken van het sociale netwerk hun handelsactiviteiten, prestaties, geschiedenis, statistieken, strategieën, opmerkingen, berichten en andere handelaren die zij volgen en die hen volgen met de gemeenschap. De persoonlijk identificeerbare informatie van de handelaren en het verhandelde bedrag wordt nooit openbaar gemaakt en alle handelaren moeten ermee instemmen deel uit te maken van het netwerk en hun strategieën en prestaties te delen.

5. Verplichtingen van de gebruiker

5.1 U zult de Inhoud niet gebruiken voor onwettige of ongeoorloofde doeleinden. Het gebruik en de interpretatie van de CopyTrade-dienst vereist vaardigheid en oordeel, en u zult te allen tijde uw eigen oordeel gebruiken bij het gebruik van de CopyTrade-dienst.

5.2 U stemt ermee in de Diensten niet te gebruiken om:

5.2.1 De Diensten of de servers of de met de Diensten verbonden netwerken te verstoren of te beschadigen. De Gebruiker mag geen voorwaarden, beleid en/of regelgeving negeren van netwerken die verbonden zijn met de Diensten.

5.2.2 Al dan niet opzettelijk een lokale, staats-, nationale of internationale wet te schenden die van toepassing is op onze software.

5.2.3 Door de Diensten te gebruiken, erkent u dat u goed geïnformeerd bent dat de Onderneming geen voorafgaande filtering uitvoert van de Inhoud en/of financiële informatie die door derden beschikbaar wordt gesteld via de Social trading Feature. Niettegenstaande het voorgaande hebben de Onderneming en/of haar agenten het recht om Inhoud die in strijd is met deze licentievoorwaarden of die op enige andere wijze verzet oproept, te verwijderen.

5.3 U gaat ermee akkoord dat het aan u is om de risico's van het gebruik van de CopyTrade-dienst te beoordelen, inclusief het vertrouwen op de nauwkeurigheid, perfectie en/of het voordeel van de inhoud die door de dienst beschikbaar wordt gesteld. En u gaat ermee akkoord dat de risico's van een dergelijk gebruik bij u liggen.

5.4 U erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle Content, informatie en materiaal dat u indient of verzendt via een van onze websites, applicaties en/of enige netwerkstatus/posts/blogs en enige andere communicatie en/of content opties die door ons beschikbaar worden gesteld, inclusief uw verantwoordelijkheid ten aanzien van de legaliteit, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit en copyright van dergelijke informatie of materiaal. Bovendien verklaart en garandeert u dat: (i) u eigenaar bent van alle rechten en belangen in alle door u geleverde Inhoud, en (ii) het plaatsen van uw Inhoud door ons (op welke wijze of via welke media dan ook, op onbeperkte basis) geen inbreuk maakt (en niet zal maken) op de privacyrechten, publicatierechten, auteursrechten, contractrechten of andere rechten van een individu of denigrerende opmerkingen maakt over, lastert of anderszins kritiek levert op een persoon of entiteit. U bent als enige aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een inbreuk of andere schending van de auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten van een persoon of entiteit, en voor eventuele andere schade of verliezen als gevolg van enige Inhoud.

5.5 Het is u ten strengste verboden:

5.5.1 een verklaring af te leggen over uw geschiktheid om beleggingsadvies, portefeuillebeheer en/of andere diensten en/of activiteiten te verlenen waarvoor een licentie, registratie en/of kennisgeving vereist kan zijn in de staat waar u woont en/of in de staten waar onze gebruikers wonen;

5.5.2 het afleggen van een verklaring dat de Onderneming en haar gelieerde ondernemingen de juistheid en/of volledigheid van de door u gepubliceerde, geplaatste of met andere gebruikers gedeelde Inhoud onderschrijven, controleren en/of garanderen;

5.5.3 verklaringen afleggen die beledigend, lasterlijk, intimiderend en/of beledigend zijn voor andere gebruikers of anderszins;

5.5.4 het doen van uitspraken die reclame of promotie maken voor andere online entiteiten en/of uw en/of enige diensten;

5.5.5 het doen van uitspraken die seksueel expliciete inhoud bevatten en/of grof beledigend zijn, met inbegrip van uitingen van onverdraagzaamheid, racisme, haat of godslastering of die haatdragend, bedreigend of pornografisch zijn; aanzetten tot geweld of die naaktheid of grafisch of zinloos geweld bevatten;

5.5.6 onbevoegde commerciële communicatie (zoals spam) verzenden of anderszins plaatsen op onze websites, toepassingen en/of gebruik maken van onze diensten;

5.5.7 het verzamelen van inhoud of informatie van gebruikers, of anderszins toegang krijgen tot onze websites en/of diensten met behulp van geautomatiseerde middelen (zoals harvesting bots, robots, spiders of scrapers);

5.5.8 deel te nemen aan onwettige multi-level marketing, zoals een piramidespel, op onze websites en/of met behulp van onze Diensten;

5.5.9 het uploaden van virussen of andere kwaadaardige code;

5.5.10 vragen om persoonlijke informatie en/of inloggegevens of toegang tot een account van iemand anders;

5.5.11 onze websites en/of Diensten gebruiken om iets onwettigs, misleidends, kwaadaardigs of discriminerends te doen;

5.5.12 iets doen dat de goede werking van de website kan uitschakelen, overbelasten of belemmeren, zoals een denial of service-aanval en/of schendingen van deze Voorwaarden vergemakkelijken of aanmoedigen. Alle niet-onderbouwde prestatieclaims kunnen van onze websites worden verwijderd. Indien U het bovenstaande schendt, hebben wij het recht uw account en registratie op onze Diensten te beëindigen. Als uw account en registratie worden beëindigd als gevolg van het bovenstaande misbruik zullen wij alle gelden die op uw account staan terugbetalen.

5.6 Wij verbinden ons er niet toe om alle inhoud te controleren en te bewaken en wij onderschrijven, ondersteunen, sanctioneren, moedigen aan, verifiëren of stemmen op geen enkele wijze in met dergelijke inhoud. Wij behouden ons het recht voor om dergelijke Inhoud naar eigen goeddunken te beoordelen, te controleren, te herzien en/of te verwijderen. U erkent dat Wij acties die als illegaal kunnen worden beschouwd en/of die door dergelijke autoriteiten worden geëist, kunnen melden aan overheidsinstanties. Op verzoek kunnen Wij samenwerken met overheidsinstanties in een onderzoek naar vermeende illegale activiteiten. U bevestigt en erkent verder dat Wij ook records kunnen bijhouden van al dergelijke Content.

6. Diverse

Alle andere voorwaarden die in de Dienstenovereenkomst zijn gedefinieerd en hierin niet specifiek worden genoemd, met inbegrip van maar niet beperkt tot de voorwaarden met betrekking tot de beëindiging en intrekking, zijn van overeenkomstige toepassing op deze Voorwaarden.

Start handel
met onze Web handelaar

Nu beginnen