Risico openbaarmaking

Risico openbaarmaking

1.1 De Risicobekendmaking (de ‘Bekendmaking’) wordt door de Vennootschap aan haar Cliënten verstrekt om hen te helpen de risico's te begrijpen die zich kunnen voordoen bij de handel in Contract for Difference (CFD's). De Cliënt dient er echter rekening mee te houden dat de Kennisgeving niet alle risico's en aspecten bevat die betrokken zijn bij de handel in CFD's.

1.2 De Cliënt moet de Kennisgeving zorgvuldig lezen in combinatie met de Gebruiksvoorwaarden van de Vennootschap en alle andere documentatie en informatie die beschikbaar is op de Website van de Vennootschap.

1.3 De Cliënt dient ervoor te zorgen dat elke beslissing om te handelen in CFD's door hem/haar wordt genomen op een geïnformeerde basis en rekening houdend met zijn/haar kennis en ervaring en met zijn/haar persoonlijke omstandigheden (met inbegrip van maar niet beperkt tot zijn/haar financiële situatie). Bovendien moet de Cliënt ervoor zorgen dat hij/zij de aard van CFD's en de omvang van alle risico's en aspecten die aan de handel in CFD's verbonden zijn, begrijpt.

1.4 CFD's zijn financiële producten met een hefboomwerking en als zodanig houdt de handel in CFD's een hoog risico op verlies in, aangezien de koersbewegingen worden beïnvloed door de hoeveelheid hefboomwerking die de Cliënt gebruikt.

1.5 De Cliënt dient in geen geval meer te riskeren dan hij/zij bereid is te verliezen.

Risicowaarschuwing

2.1 Handelen op financiële markten brengt risico's met zich mee. Contracts for Difference ('CFD's') zijn complexe financiële producten die op marge worden verhandeld. De handel in CFD's brengt een hoog risiconiveau met zich mee, aangezien de hefboomwerking zowel in uw voordeel als in uw nadeel kan werken. Daarom zijn CFD's mogelijk niet geschikt voor alle beleggers, omdat u al uw geïnvesteerde kapitaal kunt verliezen. U moet niet meer riskeren dan u bereid bent te verliezen. Voordat u besluit te handelen, moet u ervoor zorgen dat u de risico's begrijpt, rekening houdend met uw beleggingsdoelstellingen en ervaringsniveau.

Algemene risicoverklaring

3.1 De cliënt wordt gewaarschuwd voor de volgende algemene risico's:

3.2 De Vennootschap kan het aanvangskapitaal van de portefeuille van de Cliënt of de waarde ervan op enig moment of enig geld dat in een Financieel Instrument is belegd niet garanderen en kan dit ook niet.

3.3 Ongeacht de informatie die de Vennootschap zou verstrekken, kan de waarde van elke belegging in Financiële Instrumenten naar beneden of naar boven schommelen en is het zelfs mogelijk dat de belegging geen waarde meer heeft.

3.4 Informatie over de vroegere prestaties van een Financieel Instrument biedt geen garantie voor de huidige en/of toekomstige prestaties ervan. Het gebruik van historische gegevens vormt geen bindende of veilige voorspelling van de overeenkomstige toekomstige prestaties van de Financiële Instrumenten waarop de genoemde informatie betrekking heeft.

3.5 De Cliënt wordt erop gewezen dat de transacties die via de diensten van de Vennootschap worden uitgevoerd, van speculatieve aard kunnen zijn. Grote verliezen kunnen zich op korte termijn voordoen.

3.6 Het is mogelijk dat bepaalde Financiële Instrumenten niet onmiddellijk liquide worden, bijvoorbeeld als gevolg van een verminderde vraag, en dat de Cliënt niet in staat is deze te verkopen of gemakkelijk informatie te verkrijgen over de waarde van deze Financiële Instrumenten of over de omvang van de daaraan verbonden risico's.

3.7 Wanneer een Financieel Instrument wordt verhandeld in een andere valuta dan die van het land waar de Cliënt verblijft, kunnen wisselkoersschommelingen een negatieve invloed hebben op de waarde, de prijs en de prestaties ervan.4.1.7 Een Financieel Instrument op buitenlandse markten kan risico's inhouden die verschillen van de gebruikelijke risico's van de markten in het land waar de Cliënt verblijft. In sommige gevallen kunnen deze risico's groter zijn. Het vooruitzicht van winst of verlies uit transacties op buitenlandse markten wordt ook beïnvloed door wisselkoersschommelingen.

3.8 Een Afgeleid Financieel Instrument (d.w.z. optie, future, forward, swap, CFD, NDF) kan een non delivery spot transactie zijn die de mogelijkheid biedt winst te maken op veranderingen in valutakoersen, grondstoffen, beursindexen of aandelenkoersen die het onderliggende instrument worden genoemd. De waarde van het Afgeleide Financiële Instrument kan rechtstreeks worden beïnvloed door de prijs van het desbetreffende onderliggende instrument.

3.9 De cliënt mag geen afgeleid financieel instrument kopen tenzij hij bereid is het risico te aanvaarden dat hij het geld dat hij heeft belegd volledig verliest, evenals eventuele bijkomende commissies en andere kosten.

Bijkomende risico's

4.1 De Cliënt wordt gewaarschuwd voor de volgende bijkomende risico's:

4.2 De insolvabiliteit van de maatschappij of van een bank of makelaar die door de maatschappij wordt gebruikt om haar transacties uit te voeren, kan ertoe leiden dat de posities van de cliënt tegen zijn wil worden afgesloten.

4.3 In bepaalde marktomstandigheden kan de uitvoering van een order moeilijk of onmogelijk zijn.

4.4 Een Bank of Broker via wie de belangen.

4.5 De aandacht van de Cliënt wordt uitdrukkelijk gevestigd op valuta's die zo onregelmatig of onregelmatig worden verhandeld dat het niet zeker is dat er te allen tijde een koers wordt genoteerd of dat het moeilijk kan zijn om transacties uit te voeren tegen een koers die eventueel wordt genoteerd wegens het ontbreken van een tegenpartij.

4.6 Online handelen, hoe handig of efficiënt ook, vermindert niet noodzakelijkerwijs de risico's verbonden aan de valutahandel.

4.7 Er kunnen zich situaties, bewegingen en/of omstandigheden voordoen in het weekend, aan het begin van de week of intra-day na de bekendmaking van belangrijke macro-economische cijfers, economisch of politiek nieuws, waardoor de valutamarkten openen met koersniveaus die aanzienlijk kunnen verschillen van eerdere koersen. In dat geval bestaat er een aanzienlijk risico dat orders die worden gegeven om open posities te beschermen en/of nieuwe posities te openen, worden uitgevoerd tegen prijzen die aanzienlijk verschillen van de aangewezen prijzen.

4.8 Het risico bestaat dat de transacties van de Cliënt in Financiële Instrumenten onderworpen zijn of worden aan belastingen en/of andere heffingen, bijvoorbeeld wegens wijzigingen in de wetgeving en/of zijn persoonlijke omstandigheden. De Vennootschap garandeert niet dat er geen belasting en/of enig ander zegelrecht verschuldigd zal zijn. De Cliënt is verantwoordelijk voor alle belastingen en/of andere taksen die op zijn transacties van toepassing kunnen zijn.

4.9 De Cliënt neemt het risico dat zijn transacties in Financiële Instrumenten onderworpen kunnen zijn of worden aan belastingen en/of andere rechten, bijvoorbeeld ten gevolge van wijzigingen in de wetgeving of zijn persoonlijke omstandigheden. De Vennootschap garandeert niet dat er geen belasting en/of enig ander zegelrecht verschuldigd zal zijn. De Cliënt is verantwoordelijk voor alle belastingen en/of andere rechten die op zijn transacties kunnen drukken.

4.10 De cliënt aanvaardt het risico van verlies in geval van overmacht.

Geld van de Cliënt en handelsgerelateerde kosten

5.1 De Cliënt kan worden verplicht een commissie en/of andere kosten te betalen.6.1.1 Voordat de Cliënt begint te handelen, dient hij/zij zich te informeren over alle commissies en andere kosten waarvoor de Cliënt aansprakelijk zal zijn. Indien kosten niet in geld worden uitgedrukt (maar bijvoorbeeld als spread), dient de Cliënt om een schriftelijke toelichting te vragen, met inbegrip van passende voorbeelden, om vast te stellen wat deze kosten in specifieke geldtermen waarschijnlijk zullen betekenen.

5.2 De Cliënt dient het hoofdstuk Kosten, vergoedingen en provisies van de Gebruiksvoorwaarden te raadplegen alvorens een Order te plaatsen.

5.3 De Cliënt dient zijn/haar Rekening niet te financieren met geld verkregen uit een kredietfaciliteit (inclusief, maar niet beperkt tot bankleningen). De Cliënt dient te begrijpen dat zijn/haar totale risico aanzienlijk zal toenemen in geval van handel met 'geleend geld'. De Cliënt zal nooit transacties financieren met geleend geld, noch erop vertrouwen dat hij winst kan maken op een transactie om dergelijke geleende bedragen terug te betalen.

Handelsvoorwaarden: Vereiste marge, hefboomwerking en Stop Out

6.1 Financiële markten kunnen snel fluctueren als gevolg van gebeurtenissen waarover de Vennootschap en/of de Cliënt geen controle hebben. Als gevolg daarvan kunnen prijzen volatiel worden. Een vorm van prijsvolatiliteit is 'gapping', die optreedt wanneer er een plotselinge verschuiving is van het ene niveau naar het andere. Op die manier gecreëerde Market Gaps kunnen de Vennootschap verhinderen het order uit te voeren tegen de door de cliënt gevraagde prijs. Bovendien ontstaat door Market Gaps het risico dat de rekening(en) van de cliënt automatisch wordt (worden) afgesloten.

6.2 Handelen op marge/hefboom kan in het voordeel van de cliënt werken, maar het kan ook tegen hem/haar werken. De cliënt moet begrijpen dat een hogere hefboom enerzijds een hogere winst kan opleveren en anderzijds kan leiden tot een aanzienlijk snellere stop-out dan een lagere hefboom.

Technische risico's

7.1 Indien de Cliënt transacties uitvoert via een elektronisch systeem, wordt hij/zij blootgesteld aan risico's verbonden aan het systeem, met inbegrip van het falen van hardware en software (Internet / Servers). Het gevolg van een storing in het systeem kan zijn dat zijn order niet volgens zijn instructies wordt uitgevoerd of helemaal niet wordt uitgevoerd. De Vennootschap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van een dergelijke storing.

7.2 De cliënt zal de relevante hoofdstukken van de gebruiksvoorwaarden van de maatschappij raadplegen voor meer informatie over elektronische handel en de risico's met betrekking tot de veiligheid en de toegang tot zijn effectenrekening.

Erkenning van de klant

8.1 De Cliënt erkent dat de door de Vennootschap aangeboden Diensten geen beleggingsadvies inhouden. Alle beleggingsinformatie die door of namens de Vennootschap wordt aangekondigd of verstrekt, vormt geen beleggingsadvies, in welke vorm of onder welke omstandigheden dan ook, en wordt beschouwd als louter informatief. Geen enkele door de Vennootschap aangekondigde of verstrekte informatie mag worden beschouwd als een verzekering of garantie betreffende de verwachte resultaten van een Transactie.

8.2 Tijdens het online registratieproces bij de Vennootschap wordt u als Klant de mogelijkheid geboden om u af te melden voor de volgende aanvullende diensten:

8.3 De Cliënt erkent dat de informatie in dit document niet alle risico's en andere belangrijke aspecten van het handelen in CFD's kan onthullen of verklaren. De Cliënt dient zich bewust te zijn van alle risico's die verbonden zijn aan handel met marge, en advies en raadpleging in te winnen van een onafhankelijk financieel adviseur als hij/zij twijfels heeft. De Vennootschap verstrekt dergelijk advies niet. Als de cliënt de risico's van het handelen in CFD's niet begrijpt, moet hij/zij helemaal niet handelen.

Start handel
met onze Web handelaar

Nu beginnen