Privacybeleid

1. Toepassingsgebied

1.1 Het privacybeleid voor klanten (het ‘Beleid’) beschrijft het proces en de procedure die door de Vennootschap wordt toegepast bij het omgaan met persoonlijke en gevoelige informatie van de klant. Het beleid beschrijft hoe de Vennootschap informatie verzamelt en gebruikt via haar Website. Dit Beleid is niet van toepassing op websites die worden beheerd door andere organisaties en andere derden.

1.2 De Onderneming beschouwt de privacy en integriteit van de persoonlijke informatie van haar Klanten als een van haar hoogste prioriteiten en besteedt maximale aandacht aan het veilig opslaan en het juiste gebruik van deze informatie.

1.3 De Onderneming respecteert de privacy van elke gebruiker die haar Website bezoekt. Het bedrijf verbindt zich ertoe alle redelijke stappen te ondernemen om bestaande of toekomstige klanten, sollicitanten en bezoekers te beschermen.

1.4 Al het informatiemateriaal dat op deze website wordt verzameld, wordt door de Onderneming strikt vertrouwelijk behandeld.

1.5 De Vennootschap past strikte regels en specifieke procedures toe in haar dagelijkse werking om alle Klanten het maximaal haalbare veiligheidsniveau te garanderen bij de behandeling van hun genoemde informatie. De persoonsgegevens van de klant worden door de onderneming bewaard overeenkomstig de wet op de verwerking van persoonsgegevens (bescherming van het individu) van 2001, de wijziging ervan (wet nr. 37(I)/2003) en de wet op de verwerking van persoonsgegevens (bescherming van het individu) (wijziging) van 2012 (wet nr. 105(I)/2012) en de verordening inzake elektronische communicatie.

2. Aanvraag

2.1 Om een rekening bij de Vennootschap te openen, moet de Cliënt eerst het onlinerekeningopeningsproces doorlopen, waarbij hij/zij voldoende informatie moet verstrekken. Bij het invullen van het onlinerekeningopeningsproces wordt de cliënt verzocht privé-informatie te verstrekken om de maatschappij in staat te stellen zijn aanvraag te beoordelen en te voldoen aan de relevante regels en voorschriften. Deze informatie kan door de Vennootschap ook worden gebruikt om de Cliënt te informeren over de diensten van de Vennootschap. Bovendien kan informatie over de cliënt ook worden verzameld via correspondentie met de vennootschap per telefoon, e-mail of anderszins; met inbegrip van informatie die de cliënt invoert wanneer hij zich registreert voor het gebruik van de website van de vennootschap, zich abonneert op de diensten van de vennootschap of andere activiteiten verricht op de website van de vennootschap of daarmee verbonden toepassingen.

3. Vereiste informatie

3.1 De vereiste persoonlijke informatie omvat maar is niet noodzakelijk beperkt tot het volgende:

3.1.1 Naam

3.1.2 Geboortedatum

3.1.3 E-mail

3.1.4 Adres

3.1.5 Financieringsgegevens

3.1.6 Financiële situatie

3.1.7 Handelsactiviteit

4. Het gebruik van persoonlijke informatie

4.1 Anonieme statistische gegevens

4.1.1 De Vennootschap kan anonieme statistische gegevens verzamelen om ervoor te zorgen dat zij aan de behoeften van haar Cliënten voldoet. Door dergelijke gegevens te verzamelen kan de Vennootschap de diensten die zij aanbiedt aan haar bestaande en potentiële Cliënten controleren en verbeteren. De Vennootschap kan dergelijke informatie delen met derden.

4.2 Identificeerbare informatie

4.3 De van de Klanten ontvangen informatie wordt door de Vennootschap onder meer gebruikt om de identiteit van de Klanten op elk moment te bevestigen. Dit wordt gedaan om het risico van ongeoorloofde en ongekende toegang tot de rekening van de cliënt in het systeem van de vennootschap tot een minimum te beperken. Het andere gebruik van de Informatie van de Klant omvat:

4.3.1 om de Cliënt diensten te verlenen waar hij/zij om gevraagd heeft, inclusief het verwerken van transacties;

4.3.2 om de geschiktheid van de Cliënt te beoordelen voor de producten en diensten die wij leveren;

4.3.3 om het persoonlijke profiel van de Klant te onderhouden; om het account van de Klant te beheren; om contact op te nemen met de Klant wanneer dat nodig of passend is in verband met de diensten die aan hem/haar worden verleend, inclusief via een mailingplatform van een derde partij;

4.3.4 om de Klant op de hoogte te houden van zaken zoals contracten die hij/zij heeft verhandeld en activiteiten van de Vennootschap;

4.3.5 om de aan de Klant geleverde producten en diensten te beheren en te administreren

4.3.6 voor marketingdoeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verstrekken van informatie aan de Klant over de producten en diensten die door de Vennootschap en haar partners worden aangeboden;

4.3.7 om inzicht te krijgen in de producten en diensten die de Klant bij de Onderneming zou willen afnemen en om de Website af te stemmen op de behoeften en interesses van de Klant;

4.3.8 om onpersoonlijke statistische gegevens te creëren

4.3.9 om enquêtes en vragenlijsten uit te voeren

4.3.10 om de geldende Gebruiksvoorwaarden te handhaven;

4.3.11 als de Onderneming van mening is dat de Klant de Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft geschonden, of zijn/haar rechten om de diensten te gebruiken heeft misbruikt, of een handeling of nalatigheid heeft verricht die volgens de Onderneming in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de Onderneming de informatie van de Klant delen met wetshandhavingsinstanties en andere bevoegde autoriteiten, alsmede met andere derden, zoals vereist;

4.3.12 als de vennootschap verplicht is, of van mening is dat zij wettelijk verplicht is de informatie van de cliënt te delen of bekend te maken aan financiële autoriteiten of een andere derde partij;

4.3.13 In elk geval van geschil of gerechtelijke procedure van welke aard dan ook tussen de cliënt en de vennootschap, of tussen de cliënt en andere cliënten of derden met betrekking tot, of in verband met de diensten die de vennootschap levert;

4.3.14 In elk geval waarin de vennootschap van mening is dat het delen van informatie noodzakelijk is om dreigend fysiek letsel of schade aan eigendommen te voorkomen.

4.4 De onderneming kan de persoonlijke informatie van de cliënt gebruiken en delen met haar partners, contractanten, dienstverleners, adviseurs, transactieverwerkers en gelieerde ondernemingen, uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden of na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

5. Derden

5.1 De persoonsgegevens van de Cliënt kunnen, in beperkte hoeveelheden, worden verspreid en verder gebruikt door vertrouwde derden, met name banken, via welke handelsverrichtingen en de daarmee verband houdende transacties zullen plaatsvinden. Wanneer de Cliënt de Website van de Vennootschap gebruikt, kan hij/zij een link naar andere websites maken. Dit Beleid is niet van toepassing op die andere sites waarnaar de Vennootschap linkt en de Vennootschap is niet verantwoordelijk voor persoonlijke informatie die door derden via die andere sites wordt verzameld.

6. Delen van gegevens

6.1 Het Bedrijf kan Persoonsgegevens gebruiken en/of delen met derden, indien van toepassing geacht, voor:

6.1.1 factureringsdoeleinden;

6.1.2 product enablement en build;

6.1.3 het testen of verbeteren van producten; en

6.1.4 om te reageren op verzoeken van overheidsinstanties.

6.2 Wanneer het Bedrijf Acquiring Services ontvangt, maakt het Bedrijf Persoonsgegevens bekend aan:

6.2.1 Visa, haar werknemers en haar derde subcontractanten en hun werknemers;

6.2.2 MasterCard, haar werknemers en haar externe onderaannemers en hun werknemers; en

6.2.3 Elke andere aanbieder van betaaloplossingen of ander kaartsysteem dat door de Cliënt wordt gebruikt.

6.3 De Cliënt geeft ons het recht de Persoonsgegevens van de Cliënt te verstrekken aan de Kaartregelingen of andere aanbieders van betaaloplossingen.

6.4 De Onderneming kan Persoonsgegevens en het handelsverleden van de Cliënt bekendmaken aan entiteiten waaraan het redelijkerwijs noodzakelijk is dat deze gegevens worden bekendgemaakt, namelijk

6.4.1 kredietinformatiebureaus;

6.4.2 wetshandhavingsinstanties

6.4.3 agentschappen voor terrorismebestrijding of georganiseerde misdaad

6.4.4 agentschappen die toezicht houden op fraude;

6.4.5 aanbieders van betaaloplossingen en kaartsystemen om de Onderneming te verdedigen tegen chargeback claims;

6.4.6 centrale banken.

6.5 Wanneer de Onderneming identiteitscontroles uitvoert, kunnen Persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan aanbieders van due diligence software as a service, kredietreferentiebureaus en bureaus voor fraudepreventie. Deze controles zijn uitsluitend identiteitscontroles en hebben derhalve geen nadelige gevolgen voor de betrokkene. Deze dienstverleners/agentschappen kunnen de informatie echter registreren en er kan een voetafdruk worden achtergelaten dat een identiteitscontrole is uitgevoerd.

7. Beveiliging

7.1 De Vennootschap spant zich in om de gepaste waarborgen te handhaven om ervoor te zorgen dat de veiligheid, integriteit en privacy van de gegevens en persoonlijke informatie die door de Klant worden verstrekt, niet worden misbruikt. Hoewel deze systemen en procedures het risico op inbreuken op de veiligheid verminderen, bieden zij geen absolute veiligheid. Daarom kan de Onderneming niet garanderen dat haar dienst immuun is voor eventuele wandaden, storingen, onrechtmatige onderscheppingen of ongeoorloofde toegang tot de daarin opgeslagen informatie en voor andere informatiebeveiligingsrisico's, of dat de privécommunicatie van de Klant op of via de dienst van de Onderneming privé blijft.

8. Rechten van de Klant; Keuze en Opt-out

8.1 Door de Website van de Onderneming te bezoeken, is de Klant niet verplicht persoonsgegevens aan de Onderneming te verstrekken. Als de informatie die tijdens het online registratieproces wordt gevraagd echter niet wordt verstrekt, kan de Onderneming mogelijk geen rekening voor de Klant openen of de Klant andere diensten, informatie of bijstand verlenen of de geschiktheid van de door de Klant gevraagde dienst beoordelen.

8.1.1 SMS-berichten (indien van toepassing);

8.1.2 Andere elektronische communicatie.

8.2 Tijdens het online registratieproces bij de Vennootschap wordt u als Klant de mogelijkheid geboden om u af te melden voor de volgende aanvullende diensten:

8.2.1 Marketingdiensten, waarmee u informatie krijgt over de producten en diensten die door de Onderneming of haar partners worden aangeboden;

8.2.2 Nieuwsbrief

8.3 Indien de Klant de bovengenoemde communicatie niet wenst te ontvangen, maar hij/zij tijdens het Online Registratieproces heeft verzocht om dergelijke informatie te ontvangen, kan de Klant zich afmelden door de instructies in elke communicatie te volgen.

9. Wijzigingen van het beleid

9.1 De Onderneming kan de voorwaarden van dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen en bijwerken. Alle gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vijf (5) kalenderdagen na de eerste plaatsing ervan op de Website van de Onderneming, of vanaf de eerste keer dat de Cliënt toegang heeft tot de Online Handelsfaciliteit of deze gebruikt nadat deze wijzigingen zijn aangebracht, afhankelijk van welke datum eerder valt, tenzij de Onderneming het Privacybeleid wijzigt om te voldoen aan wettelijke of regelgevende vereisten. In deze laatste gevallen zullen de wijzigingen van kracht worden zodra dit vereist of bevolen is.

Start handel
met onze Web handelaar

Nu beginnen